Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Dotace pro výmladkové plantáže RRD

Možnosti získání dotací pro pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě za účelem produkce biomasy k energetickému využití

Stav v roce 2013

Zpracoval Jan Weger, VÚKOZ, v.v.i. (poslední aktualizace 2013/VI)

Dotace na založení porostů (výmladkových plantáží)

Od roku 2006 nejsou na zakládání a pěstování porostů RRD na zemědělské půdě poskytovány v ČR žádné dotace. Infomace o vývoji dotací v minulých letech můžete najít zde.

Diskuse o možnosti podpory RRD probíhají na evropské i národní úrovni v souvislosti s přípravou nové společné zemědělské politiky na období 2014 - 2020. Žádné konkrétnější informace nejsou dostupné.

Dotace na hektar osázené plochy zemědělské půdy SAPS a Top-Up (nově tzv. Přechodná vnitrostátní podpora)

I v letošním roce je možno na hektar vysázené a pěstované výmladkové plantáže RRD žádat o dotaci SAPS a TOP-UP. Žádost se podává do 15.5. a poskytovatelem je SZIF. Vztahuje se i na již existující porost RRD. Vyplácí se každoročně a její výše v minulých letech je uvedena v Tab. 1.

Hlavní podmínky pro žádost pro RRD:

  • minimální výměra 1 ha zemědělské půdy v evidenci LPIS
  • nebude změněna kultura trvalý travní porost (od 5 let) na kulturu orná půda
  • žádost se podává na regionální pobočku SZIF nebo zemědělské agentury
  • pěstované klony a odrůdy musí být v seznamu druhů RRD pěstovaných ve výmladkových plantážích v ČR
  • porosty RRD musí dosáhnout tzv. reprezentativních výnosů (viz Tab. 2)
  • žadatel je povinen dodržovat zásady správné zemědělské praxe

Více informací vám poskytne místně příslušné pracoviště SZIF (www.szif.cz) příp.zemědělské agentury.

Tabulka 1: Vývoj dotačních podpor pro zakládání a pěstování výmladkových plantáží RRD od roku 2000

Období
Program
Dotace na založení
Dotace na pěstování
Dostupné dotace
2015
SAPS+greening
(plošné platby na veškerou půdu v evidenci LPIS)
mladý zemědělec
PVP (přechodná vnitrostátní podpora)
 
SAPS 3 543 Kč/ha
greening 1 943 Kč/ha
885 Kč/ha
zemědělská půda 192,17 Kč/ha
2007–2014
SAPS
(plošné platby na veškerou půdu v evidenci LPIS)
 
zatím bylo 2792–5997 Kč/ha/rok
2008–2013
Top-Up
(národní dorovnání plošných plateb)
 
zatím bylo 1341–1350 Kč/ha/rok
Ukončené a nedostupné dotace
2000–2003
NV 500/2000 a 505/2002
30 tis. Kč/ha
(3 Kč/řízek)
4 000 Kč/ha/rok
(na odplevelování 1 a 2 rok)
2004–2006
NV 308/2004 Sb. HRDP
60 tis. Kč/ha
 
2007–2013
Program rozvoje venkova
PRV (EAFRD) – OSA I
není dostupná
 
2007–2010
Uhlíkový kredit
 
zatím bylo 31,5–45 € /ha/rok

Legenda:

SAPS (Single Area Payment Scheme) - jednotná platba na plochu zemědělské půdy je základní a nejrozšířenější evropskou zemědělskou dotací. U SAPS není rozhodující, jaká kultura se na půdě pěstuje tzn., že zahrnuje jak energetické jednoleté plodiny tak i rychle rostoucí dřeviny (RRD). Podpora SAPS se dále vztahuje na travní porosty, vinice, chmelnice, ovocné sady a zelinářské zahrady.

Top-Up jsou národní doplňkové platby poskytované k SAPS. Pokud není žadateli přiznána dotace SAPS, nemá nárok ani na platbu Top-Up. Slouží jako dorovnání přímých plateb na 55 – 65% úroveň plateb v EU.

Uhlíkový kredit (dotace pro energeticképlodiny). Žádost o poskytnutí podpory pro pěstování energetických plodin bylo možné podat do roku 2010 na plodiny primárně určené k produkci energetických výrobků ((např. obilniny, olejniny, RRD, šťovík).

Copyright © 2014 - 2018 VÚKOZ, v.v.i., odbor fytoenergetiky