Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Odbor biologických rizik

Lidé

Projekty

Publikace

Ke stažení

Odborné zaměření

Invazní patogeny dřevin – invazní houby – diverzita – PhytophthoraHymenoscyphus fraxineusMelampsora larici-populinaGemmamyces piceaesbírka oomycetů – distribuce – epidemiologie – krajinná patologie – ekologie – význam – management – rezistence – ochrana dřevin

Posláním odboru je výzkum invazních patogenů dřevin představujících významná rizika pro životní prostředí ČR a vývoj opatření využitelných v boji proti nim. Toto poslání je naplňováno v rámci čtyř navazujících a propojených aktivit: identifikace a výzkumu biologických rizik, výzkumu krajinné patologie, výzkumu rezistence dřevin a vývoje ochranných opatření. 

Výzkumné směry:

Biologická rizika

V rámci tématu je zkoumána diverzita (nepůvodních) invazních patogenů dřevin v ČR, je studován význam jednotlivých organismů a jsou identifikovány významné rizikové druhy – tj. druhy, které mají potenciál poškozovat přírodní prostředí ČR. U těchto tzv. biologických rizik navazuje dále výzkum jejich distribuce, hodnocení významu pro prostředí a identifikace škod, které způsobují. Dále je studována ekologie těchto patogenů a epidemiologie chorob, které způsobují. Největší pozornost je věnována tzv. transformerům, organismům, které v důsledku masivního poškození populací svých hostitelů způsobují trvalé změny v diverzitě a struktuře invadovaných porostů a společenstev. Mezi tyto organismy patří např. některé oomycety, na které se pracoviště jako jediné v ČR specializuje.

Krajinná patologie

V rámci krajinné patologie jsou invazní patogeny studovány na úrovni krajiny. Na základě rozsáhlých souborů dat z terénu jsou prováděny prostorové analýzy vztahů hostitel-patogen, vytvářeny modely popisující distribuci patogenů a rozsah škod jimi způsobených a identifikovány soubory faktorů prostředí, které je ovlivňují. Na základě znalostí těchto faktorů je prováděno geostatistické modelování distribuce patogenů a škod a jsou vyvíjeny predikční modely pro dílčí geografické celky či celé území ČR.

Rezistence dřevin

V rámci studia je s pomocí in vitro infekčních testů, polních pokusů a terénních sledování prováděn výzkum rezistence populací autochtonních dřevin vůči významným invazním patogenům a jsou selektovány a uchovávány jejich odolné genotypy. Poznatky výzkumu jsou následně využívány v navazujícím rezistentním šlechtění. V současnosti je studována hlavně odolnost olše lepkavé vůči Phythophthora ×alni, jasanu ztepilého vůči Hymenoscyphus fraxineus a topolu černého vůči Melampsora

Vývoj ochranných opatření

Výzkum jednotlivých invazních patogenů je zakončen vývojem metod jejich managementu, v rámci něhož jsou získané poznatky sumarizovány a dány do souvislostí. Je rovněž prováděn výzkum účinnosti biologických a chemických přípravků proti těmto organismům. Konečným výstupem určeným pro praxi jsou pak metody integrované ochrany dřevin proti invazním patogenům.

 

Spolupracující instituce

Povodí Vltavy, s. p.; Lesy České republiky; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů; Vojenské lesy a statky; LESOŠKOLKY s. r. o.; Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o.; Sdružení lesních školkařů ČR, z. s.; Ústav experimentální botaniky AVČR v. v. i.; Mendelova univerzita v Brně; Univerzita Karlova v Praze; Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.; Povodí Labe, s. p.; Symbiom s. r. o.; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; EVERNIA, s. r. o.; Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Fotogalerie