Panel nástrojů pro slabozraké

Implementace opatření Evropské úmluvy o krajině v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech nesoucích stopy historických krajinářských úprav – pilotní studie Nové Dvory – Kačina

KÓD PROJEKTU: 2B06013

Základní data projektu

Rok zahájení: 2006
Rok ukončení: 2011
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Weber
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: Zdravý a kvalitní život (2B 2006-2011)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde
Odkaz na webové stránky projektu: proklik zde

Cíl projektu: Cílem výzkumného projektu je nalezení přístupu k implementaci EÚoK na lokální úrovni. Řešení je realizováno formou pilotní studie v oblasti Nových Dvorů a Kačiny, představující segment intenzivně zemědělsky využívané krajiny s výraznou stopou barokních a klasicistních krajinných úprav (součást krajinné památkové zóny Žehušicko). Předmětem řešení je vypracování efektivních postupů k zabezpečení trvale udržitelného rozvoje krajiny, respektujícího jak její hospodářský potenciál, tak i ochranu a rozvoj přírodních a kulturně-historických hodnot krajiny.