Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Chumanová Eva (Vávrová), RNDr., Ph.D.

Funkce/Function: výzkumný pracovník

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 242

Další údaje:

 

Odborné zaměření

Modely habitatových preferencí a distribuce zájmových druhů – krajinná patologie – invazní patogeny dřevin – biodiverzita na druhové úrovni – ekologie lesa – disturbance a obnova horských lesů – GIS – statistické zpracování dat

 

Odborný životopis

2017 - vědecký pracovník, Katedra ochrany lesa a entomologie, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha
2008 - výzkumný pracovník, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice
2011 - 2017 - výzkumný pracovník, Oddělení ukládání uhlíku v krajině, Ústav (dříve Centrum) výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Brno
2006 - 2011 výzkumný pracovník, Laboratoř ekologie lesa, Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR v Českých Budějovicích
2003 - 2010 doktorské studium, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, studijní obor – Aplikovaná a krajinná ekologie
1998 - 2003 magisterské studium, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, studijní obor – Ochrana a tvorba životního prostředí

 

Projekty

(Podrobnější informace o projektech naleznete po kliknutí na název projektu)

2018 - 2021 - TH03030306 Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území (řešitel)
2017 - 2018 - INTERREG V č. 26 Silva Gabreta Monitoring – Realisierung eines grenzübergreifenden Monitorings von Biodiversität und Wasserhaushalt / Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu (člen řešitelského týmu)
2015 - 2016 - EHP-CZ02-OV-1-028-2015 Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR (člen řešitelského týmu)

MSM 6293359101 Výzkum zdrojů a indikátorů biodiverzity v kulturní krajině v kontextu dynamiky její fragmentace (člen řešitelského týmu)
INCO 013388 6FP EU Impacts and risks from anthropogenic disturbances on soils, carbon dynamics and vegetation in podzolic ecosystems (účast na řešení projektu)
EU-INTAS Biological and pedological evolutionary trends in benchmark podzolic ecosystems under changing climate and anthropic influence (účast na řešení projektu)
CEC EU Sustainable bio-technologies against forest regeneration decline and soil erosion in North-Eastern Bohemia (účast na řešení projektu)

 

Publikační činnost

Článek v časopise s IF

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. Journal of Maps 2016 (12): 280–284. DOI: 10.1080/17445647.2016.1198996. WWW: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2016.1198996.

CHUMANOVÁ-VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, O. & CUDLÍN, P. (2015): Spatial and temporal patterns of ground vegetation dominants in mountain spruce forests damaged by sulphur air pollution (Giant Mountains, Czech Republic). – Boreal Environment Research 20/5:620 – 636.

HORÁK, J., CHUMANOVÁ, E. & HILSZCZAŃSKI, J. (2012): Saproxylic beetle thrives on the openness in management: a case study on the ecological requirements of Cucujus cinnaberinus from Central Europe. – Insect Conservation and Diversity 5/6: 403 – 413.

HORÁK, J., ZAITSEV, A. A. & VÁVROVÁ, E. (2011): Ecological requirements of a rare saproxylic beetle Cucujus haematodes – the beetles’ stronghold on the edge of its distribution area. – Insect Conservation and Diversity 4/2: 81 – 88.

MATEJICEK, L., VAVROVA, E. & CUDLIN, P. (2011): Spatio-temporal modelling of ground vegetation development in mountain spruce forests. – Ecological Modelling 222/14: 2584-2592.

JONÁŠOVÁ, M., VÁVROVÁ, E. & CUDLÍN, P. (2010): Western Carpathian mountain spruce forest after a windthrow: Natural regeneration in cleared and uncleared areas. – Forest Ecology and Management 259/6: 1127 – 1134.

HORÁK, J., VÁVROVÁ, E. & CHOBOT, K. (2010): Habitat preferences influencing populations, distribution and conservation of the endangered saproxylic beetle Cucujus cinnaberinus (Coleoptera: Cucujidae) at the landscape level. – European Journal of Entomology 107: 81 – 88.

VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, O., VAVŘÍČEK, D. & CUDLÍN, P. (2009): Ground vegetation dynamics in mountain spruce (Picea abies (L.) Karsten) forests recovering after air pollution stress impact. – Plant Ecology 205/2: 305 – 321.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF

VÁVROVÁ, E. & CUDLÍN, P. (2010): Průběh dynamiky přízemní vegetace v závislosti na rozpadu a následné regeneraci stromového patra v horských smrčinách Krkonoš v období 1995-2006. – Opera Corcontica 47/Suppl. 1: 179 – 188.

VÁVROVÁ, E. & CUDLÍN, P. (2009): Dynamika přízemní vegetace v klimaxových horských smrčinách Krkonoš v různém stádiu rozpadu v období po výrazném snížení imisí SO2. – Zprávy České Botanické Společnosti 44/Materiály 24: 79 – 91.

VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, P. & JONÁŠOVÁ, M. (2007): Regenerační procesy horských klimaxových smrčin Krkonoš. – Opera Corcontica 44/2: 437 – 444.

VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, P. & ŠERÁ, B. (2006): Trendy přirozené obnovy klimaxových smrčin Krkonoš. – Zprávy České Botanické Společnosti 41/Materiály 21: 227 – 237.

MATĚJÍČEK, L., VÁVROVÁ, E., KONRÁDOVÁ, J. & GÖRNER, T. (2006): Applications of spatial modelling in environmental studies. – Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 20: 73 – 99.

 

Článek v recenzovaném sborníku

CUDLÍN, O., CHUMANOVÁ-VÁVROVÁ, E., EDWARDS-JONÁŠOVÁ, M., HEŘMAN, M., ŠTĚPÁNEK, P. &  CUDLÍN, P. (2017): Forest regeneration within the treeline ecotone in the Giant Mountains under climate change. – In: Urban, O., Šprtová, M., Klem, K. (eds.) Quo Vaditis Agriculture, Forestry and Society under Global Change? Conference Proceedings. Global Change Research Institute CAS, v.v.i., Brno, ISBN 978-80-87902-22-6, p. 86 – 90.

VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, P. & MATĚJÍČEK, L. (2005): Using GIS to study succession dynamics of floor vegetation in declining mountain Norway spruce forests. – In: Billen, R., Drummond, J., Forrest, D., João, E. (eds.): Proceedings of the GIS Research UK 13th Annual Conference GISRUK, 6. – 8. 4. 2005, Glasgow, Velká Británie, p. 543 – 546.

VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, P., POLÁK, T., ŠERÁ, B., CHMELÍKOVÁ, E. & FALTA, V. (2004): Vzcházení a přežívání semenáčků smrku ztepilého v klimaxových smrčinách Krkonoš. – In: Polehla P. (ed.): Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, 15. – 16. 10. 2004, MZLU, Brno, Geobiocenologické spisy sv. 9, p. 163 – 168.

 

Kapitola v knize

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., BUFKA, L., CHUMANOVÁ, E. & STRNAD, M. (2010): Habitatové modely vybraných druhů velkých savců. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M. (eds.): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-5-9, p. 67 – 79.

CUDLÍN, P., MÜLLEROVÁ, T., JONÁŠOVÁ, M., VÁVROVÁ, E., CHMELÍKOVÁ, E., VČELÁKOVÁ, R., PLCH, R. & HOLUB, F. (2010): Regenerační procesy v rozpadávajících se smrčinách – případová studie v modelovém území Šadibolovci (Kysuce). – In: Konôpka, B. (ed.) Výskum smrečín destabilizovaných škodlivými činiteľmi. Národné lesnícke centrum, Zvolen, ISBN 978-80-8093-124-7, p. 79 – 88.

MATĚJÍČEK, L. & VÁVROVÁ, E. (2010): Spatio-temporal modeling of environmental stress impacts on vegetation changes in mountain forest. – In: Matějíček, L. (ed.): Environmental Modeling with GPS. Nova Publishers, New York, USA.

 

Ostatní publikace

ROMPORTL, D., BUFKA, L., CHUMANOVÁ, E., STRNAD, M. & ŠPAČKOVÁ, M. (2011): Prediktivní habitatové modely a jejich využití pro vymezování ekologických sítí. – In: Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny 2011 - Sborník příspěvků. ISBN 978-80-87189-09-2.

ROMPORTL, D., VÁVROVÁ, E., BUFKA, L. & STRNAD, M. (2010): Využití nástroje Land Change Modeler for ArcGIS pro vymezování ekologických sítí. – In: Hamerská, I.: Sborník příspěvků z 19. konference GIS ESRI, ArcData Praha, s.r.o., Praha. ISBN 978–80–904450–4–8.

VÁVROVÁ, E. (2009): Dynamika přízemní vegetace a přirozená generativní obnova smrku ztepilého v horských smrčinách Krkonoš v období po výrazném snížení imisí SO2. – Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí.

 

Aplikované výstupy

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D. & PEŠKOVÁ, V. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v.v.i., QJ1220218. Certifikace Mze: 2. 11. 2016, č.j. 60487/2016-MZE-16222/MAPA656. VÍKOZ. v.v.i., Průhonice, 28 s. ISBN 978-80-87674-15-4.
Mapa ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V. & STRNADOVÁ, V. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 8.12.2015 MZe (č.j. 66448/2015-MZE-16222/MAPA627). 16 p.
Mapa ke stažení zde ( 12,4 MB pdf ico).