Panel nástrojů pro slabozraké

Knihovna

Otevírací doba knihovny

středa, čtvrtek, pátek: 7:30 – 11:30

Po telefonické dohodě i v ostatní dny

7:00 – 14:00

 

 

Kontakty

Ing. Jana Dostálková

dostalkova@vukoz.cz

tel. 296 528 334

Eva Obdržálková

obdrzalkova@vukoz.cz

tel. 296 528 335

Knihovna je odborným informačním pracovištěm VÚKOZ, v. v. i., s gescí na shromažďování, zpracování, uchování a šíření informací z oblasti životního prostředí, zvláště tvorby a ochrany krajiny a okrasného zahradnictví. Vytváří a buduje fond primárních a sekundárních zdrojů domácí a zahraniční literatury ve shodě se zaměřením a potřebami pracovníků VÚKOZ. Posláním knihovny je informační zabezpečení vědecké a výzkumné činnosti pracovníků VÚKOZ. Knihovna VÚKOZ je knihovnou základní se specializovaným knihovním fondem, který zpřístupňuje i odborné a ostatní veřejnosti, především studentům středních a vysokých škol. Řadu publikací této knihovny nelze najít v žádné jiné knihovně v ČR.
Knihovní fond knihovny VÚKOZ zahrnuje cca 20 500 svazků (monografie, periodika, sborníky, výzkumné zprávy, normy, kartografické materiály, separáty aj.).

Nové publikace v knihovním fondu

Každý měsíc je zpracován anotovaný seznam publikací, nově získaných do knihovny VÚKOZ. Tyto publikace jsou vystavené ve studovně, kde je možné si je zarezervovat.

Poskytované služby

 • výpůjční služby (prezenční, absenční). Meziknihovní výpůjční služba – MVS z fondu knihovny VÚKOZ je poskytována zdarma všem knihovnám z České republiky. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) je poskytována pouze zaměstnancům VÚKOZ.
 • elektronické dodávání dokumentů (EDD) je určeno pouze pro pracovníky VÚKOZ – jako registrovaný uživatel Virtuální polytechnické knihovny (VPK) knihovna zajišťuje kopie článků či částí publikací z knihoven v ČR i v zahraničí
 • informační služby (poradenská služba – informace o katalozích, databázích, fondech a využívání knihovny, bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru), přístup do bází lokálních dat, konzultační služba
 • na vyžádání zpracujeme z fondu knihovny dokumentografické rešerše na dané téma
 • reprografické služby (placené)

 Výpůjční služby se řídí Knihovním řádem, jehož součástí je i ceník placených služeb knihovny.

Katalog knihovny

je přístupný pouze na interní síti ústavu. Je zde také přístup do databáze HORT (databáze vybraných článků z časopisů a sborníků z fondu VÚKOZ – ca 32 200 záznamů). Ve studovně jsou k dispozici periodika aktuálního roku – v roce 2023 je to 33 titulů českých a 20 titulů zahraničních periodik.

Ve fondu periodik je i řada vzácných, historicky cenných časopisů z konce 19. a začátku 20. století. Informace o všech, i v minulosti odebíraných periodikách lze najít v Souborném katalogu na webových stránkách Národní knihovny ČR.

Elektronické informační zdroje (Web of Science)

Od roku 2018 jsou elektronické informační zdroje (EIZ) pro VÚKOZ zajišťovány prostřednictvím projektu CzechELib.

Rozhraní Web of Science je následovníkem rozhraní Web of Knowledge, které umožňuje přístup k několika databázím, z nichž jednou je Web of Science Core Collection, jež poskytuje retrospektivu záznamů od roku 1945 a obsahuje kolekci bibliografických údajů včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje. Přes rozhraní Web of Science je přístupná i databáze Journal Citation Reports, což je souhrnná polytematická databáze, která zpřístupňuje údaje, jež pomáhají vyhodnocovat a porovnávat vědecké časopisy.

Přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je umožněn pouze zaměstnancům VÚKOZ (a to pouze z vnitřní sítě instituce). Využívání těchto zdrojů se řídí podmínkami definovanými v patřičných licenčních smlouvách.

 

Ediční činnost

VÚKOZ vydává různé sborníky, metodiky a monotematické publikace.  Většina publikací je k dispozici v knihovně zdarma, v případě zaslání poštou za poštovné a balné (úhrada předem na fakturu).

Publikace vydané VÚKOZ v poslední době

 • Černý, K. a kol. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika
 • Černý, K. a kol. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika ÚKZUZ
 • Sojková, E. a kol. (2020): Zeleň pražských památkových zón
 • Baroš, A. [ed.] a kol. (2020): Květiny v zahradnické tradici Průhonic. Kritický katalog k výstavě pořádané v Dendrologické zahradě v Průhonicích v roce 2020
 • Šantrůčková, M. (2021): Černínskou krajinou Chudenicka a Švihovska
 • Zýka,V., Černý, K., Strnadová, V. a kol. (2021): Predikce změn ve složení a struktuře břehových porostů vodních toků vyvolaných činností bobra v dosud neobsazených tocích povodí Berounky
 • Zýka,V., Černý, K., Strnadová, V. a kol. (2021): Péče o břehové porosty v prostředí s přítomností bobra evropského
 • Zýka,V., Černý, K., Strnadová, V. a kol. (2021): Oceňování majetkové škody na dřevinách způsobené bobrem evropským (Castor fiber L.) 
 • Šedivá, J. (2021):  Postupy množení vybraných endemických jeřábů klasickou generativní metodou a mikropropagací
 • Velebil, J. (2021):  Metodika managementu zdrojových lokalit stenoendemických druhů jeřábu džbánského (Sorbus gemella) a jeřábu opominutého (S. omissa) umožňující jejich ochranu 
 • Šantrůčková, M. a kol. (2022): Probuzení rožmberské princezny v jihočeské krajině. Katalog výstavy
 • Janík, T. a kol. (2023): Atlas změn krajiny ve velkoplošných zvláště chráněných územích 1950-2020.  Specializovaná mapa s odborným obsahem

 

Acta Pruhoniciana

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví vydával řadu let vlastní odborný časopis Acta Pruhoniciana (1960–2014); poslední dva roky pouze online.

Obsahy jednotlivých čísel Acta Pruhoniciana

Přehled periodika dostupného online zde