Panel nástrojů pro slabozraké

Knihovna

Otevírací doba knihovny

středa, čtvrtek, pátek: 7:30 – 11:30

Po telefonické dohodě i v ostatní dny 7:00 – 14:00 h. 

Kontakty

Ing. Jana Dostálková, dostalkova@vukoz.cz, tel. 296 528 334
Eva Obdržálková, obdrzalkova@vukoz.cz, tel. 296 528 335

Knihovna je odborným informačním pracovištěm VÚKOZ, v. v. i., s gescí na shromažďování, zpracování, uchování a šíření informací z oblasti životního prostředí, zvláště tvorby a ochrany krajiny a okrasného zahradnictví. Vytváří a buduje fond primárních a sekundárních zdrojů domácí a zahraniční literatury ve shodě se zaměřením a potřebami pracovníků VÚKOZ. Posláním knihovny je informační zabezpečení vědecké a výzkumné činnosti pracovníků VÚKOZ. Knihovna VÚKOZ je knihovnou základní se specializovaným knihovním fondem, který zpřístupňuje i odborné a ostatní veřejnosti, především studentům středních a vysokých škol. Řadu publikací této knihovny nelze najít v žádné jiné knihovně v ČR.

Knihovní fond knihovny VÚKOZ zahrnuje ca 20 000 svazků (monografie, periodika, sborníky, výzkumné zprávy, normy, kartografické materiály, separáty aj.).

Poskytované služby

 • výpůjční služby (prezenční, absenční; meziknihovní výpůjční služba (MVS). Tato služba z fondu knihovny VÚKOZ je poskytována všem knihovnám z České republiky. Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) je poskytována pouze zaměstnancům VÚKOZ.
 • elektronické dodávání dokumentů (EDD) je určeno pouze pro pracovníky VÚKOZ – jako registrovaný uživatel Virtuální polytechnické knihovny (VPK) knihovna zajišťuje kopie článků či částí publikací z knihoven v ČR i v zahraničí
 • informační služby (poradenská služba – informace o katalozích, databázích, fondech a využívání knihovny, bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru, přístup do bází lokálních dat, konzultační služba)
 • na vyžádání zpracujeme z fondu knihovny dokumentografické rešerše na dané téma
 • reprografické služby

 

Výpůjční služby se řídí Knihovním řádem, jehož součástí je i ceník placených služeb knihovny.

Katalog knihovny

je přístupný na interní síti ústavu. (Přístup není automatický, po zprovoznění nového webu je potřeba požádat správce sítě o jeho nastavení) Je zde také přístup do databáze HORT (databáze vybraných článků z časopisů a sborníků z fondu VÚKOZ – ca 31 000 záznamů). Ve studovně jsou k dispozici periodika aktuálního roku – v roce 2022 je to 35 titulů českých a 19 titulů zahraničních periodik.

Ve fondu periodik je i řada vzácných, historicky cenných časopisů z konce 19. a začátku 20. století. Informace o všech, i v minulosti odebíraných periodikách lze najít v Souborném katalogu na webových stránkách Národní knihovny.

Elektronické informační zdroje (Web of Science)

V období 2018-2022 jsou elektronické informační zdroje (EIZ) pro VÚKOZ zajišťovány prostřednictvím projektu CzechELib.

Rozhraní Web of Science je následovníkem rozhraní Web of Knowledge, které umožňuje přístup k několika databázím, z nichž jednou je Web of Science Core Collection, jež poskytuje retrospektivu záznamů od roku 1945 a obsahuje kolekci bibliografických údajů včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje. Přes rozhraní Web of Science je přístupná i databáze Journal Citation Reports, což je souhrnná polytematická databáze, která zpřístupňuje údaje, jež pomáhají vyhodnocovat a porovnávat vědecké časopisy.

Přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je umožněn pouze zaměstnancům VÚKOZ (a to pouze z vnitřní sítě instituce). Využívání těchto zdrojů se řídí podmínkami definovanými v patřičných licenčních smlouvách.

Novinky v knihovním fondu knihovny

Každý měsíc je zpracován anotovaný seznam publikací, nově získaných do knihovny VÚKOZ. Tyto publikace jsou vystavené ve studovně, kde je možné si je zarezervovat.

Publikace vydané VÚKOZ v poslední době

 • Černý, K. a kol. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika
 • Černý, K. a kol. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika ÚKZUZ
 • Sojková, E. a kol. (2020): Zeleň pražských památkových zón
 • Kuča, K. [ed.] a kol. (2020): Historické kulturní krajiny České republiky – CELÝ NÁKLAD ROZEBRÁN
 • Baroš, A. [ed.] a kol. (2020): Květiny v zahradnické tradici Průhonic. Kritický katalog k výstavě pořádané v Dendrologické zahradě v Průhonicích v roce 2020 – Cena: 300,- Kč   
 • Bulíř, P. (2013): Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti
 • Bulíř, P. (2018): Oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti. Aktualizované tabulky 2018
 • Rotter, P. a kol. (2021): Lesníkův průvodce neklidnými časy               
 • Barošová, I. a kol. (2020): Trvalky v krajinářské tvorbě A. E. Silva Taroucy. Inspirace z díla Naše venkovní trvalky – Cena: 300,- Kč – CELÝ NÁKLAD ROZEBRÁN 

Archiv dříve vydávaného periodika Acta Pruhoniciana (2007–2014)

 

Ediční činnost

VÚKOZ vydává různé sborníky, metodiky a monotematické publikace. Pracovnice knihovny zajišťují prodej publikací, u kterých je uvedena cena, přímo v knihovně či je posílají po zaplacení faktury. Ostatní publikace jsou zdarma, v případě zaslání poštou za poštovné a balné.

Acta Pruhoniciana

Informace pro autory a čtenáře

Rozhodnutím ředitele Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (dále VÚKOZ, v.v.i.) byla od 1. 1. 2015 pozastavena finanční podpora na vydávání Acta Pruhoniciana jako periodika.

Důvodem je ukončení přidělování bodů za články v přírodovědných oborech včetně věd o Zemi a zemědělských věd, publikovaných v periodikách typu Jrec, tj. které nejsou evidované v databázích WoS, SCOPUS či ERIH v rámci hodnocení výsledků výzkumných organizací – viz Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací pro období 2013–2015 (Úřad vlády ČR, č. j. 1417/2013-RVV). Nadále ještě uznávané/bodované články v Acta Pruhoniciana z oblasti společenských, humanitních a uměleckých věd (SHVa a SHVb) mají pro hodnocení VÚKOZ, v.v.i. jen malý odborný a finanční přínos. Další výdaje na vydávání časopisu Acta Pruhoniciana tak pro VÚKOZ, v.v.i. nejsou udržitelné.

V řadě Acta Pruhoniciana budou pro příště vycházet pouze neperiodické publikace převážně autorů či spoluautorů z VÚKOZ, v.v.i. Bližší informace o výběru a tisku publikací v neperiodické řadě Acta Pruhoniciana budou zveřejněny v březnu 2015.

Přehled periodika zde