Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Šedivá Jana, Ing., Ph.D.

Funkce/Function: vedoucí odboru

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 296 528 315

Další údaje:

Odborné zaměření: explantátové kultury, mikropropagace, somatická embryogeneze, genofondy okrasných a ohrožených druhů, ozdravování od virových chorob

Životopis:

Vzdělání

2001–2005 Distanční forma doktorského studia na Lesnické a environmentální fakultě České zemědělské univerzity v Praze, studijní obor Anatomie a fyziologie rostlin.

1985–1989 Inženýrské studium, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, VŠZ v Brně, obor všeobecné zahradnictví.

Zaměstnání

1989–dosud Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Od 2012–dosud vedoucí laboratoře explantátových kultur.

Výuka

Mendelova univerzita Brno – příležitostně

Výzkumné projekty (granty)

2018–2021 TH03030050 Tvorba nových genotypů hrachu s využitím planých druhů/forem a biotechnologických metod. Creation of new genotypes of peas with the use of wild species/forms and biotechnological methods

2018–2021 TH03030037 Metody záchrany unikátního českého genofondu j eřábů (rod Sorbus). Conservation methods of the unique Czech gene pool of whitebeams (the genus Sorbus)

2014–2016 LD14078 Metabolic interactions between ash tree and its new invasive fungal patogen Hymenoscyphus pseudoalbidus. COST (European Cooperation in Science and Technology): Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for sustainable management (FRAXBACK).

2010–2013 VG20102013060 Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích

2008–2012 QH81101 Preventivní ochrana nových výsadeb Aesculus hippocastanum s využitím klonu Mertelik06 rezistentního ke Cameraria ohridella.

2009–2011 QH 91214 – Nové biotechnologické postupy pro navození rezistence podnoží révy vinné proti nepovirům.

2007–2011 0002707301 Výzkum genových zdrojů a metod rezistentního šlechtění; využití in vitro metod ve šlechtění; šlechtění nových odrůd pro tvorbu životního prostředí.

2007–2011 0002707301 Monitoring a ochrana biodiverzity ekosystémů.

2006–2011 2B06131 Nepotravinářské využití biomasy v energetice

2007–2010 SP/3G1/24/07 Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR.

2000–2003 QC0161 Zachování genových zdrojů ohroženého druhu Pinus rotundata Link a jeho reprodukce metodou in vitro.

1999–2001 GAČR 521/99/1591 Blokování sekvencí příbuzných chalkon syntéza pomocí antisense a sense RNA: studium genů podmiňujících biosyntézu hořkých látek u chmelu (H. lupulus).

 

Publikační činnost

 

Článek v časopise s IF:

Zahumenická P, Fernández E, Šedivá J, Žiarovská J, Ros-Santaella JL, Martínez-Fernández D, Russo D, Milella L. (2018) Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 132:317–327

ŠEDIVÁ, J., ZAHUMENICKÁ, P., FERNÁNDEZ CUSIMAMANI, E. (2017): An efficient in vitro propagation protocol for snowdrop anemone (Anemone sylvestris L.). Hort. Sci. (Prague), 44: 186–194

ŠEDIVÁ, J., VLAŠÍNOVÁ, H., MERTELÍK, J. (2013): Short regeneration from various explants of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.). Scientia Horticulturae 161: 223 – 227.

ŠEDIVÁ, J. (2012): In vitro root formation in Pulsatilla vernalis (L.) MILL. – Propagation of Ornamental Plants, 12/2: 96–101.

 

Článek v recenzovaném časopise bez IF:

ŠEDIVÁ, J., HAVRDOVÁ, L., MARŠÍK, P. (2017): Micropropagation of common ash clones resistant to fungus Hymenoscyphus fraxineus. Acta Hortic. 1155: 93–100

ŠEDIVÁ, J., VLAŠÍNOVÁ, H., KLEMŠ, M., VEJSADOVÁ, H., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., HAVEL, L. (2013). Behaviour of resistant and non-resistant clones of Aesculus hippocastanum in vitro. Acta Horticulturae, 988: 123–127.

VYHNÁNEK, T., BAČOVSKÝ, V., VLAŠÍNOVÁ, H., HAVEL, L., ŠEDIVÁ, J., MERTELÍK, J. (2013). Studium genetické variability u zástupců rodu Aesculus L. pomocí SSR markerů. Zprávy lesnického výzkumu, 58: 244-249.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J., KORBA, J., ŠILLEROVÁ, J. (2013): Řešení problematiky spály růžovitých rostlin způsobené bakterií Erwinia amylovora (Burrill) z pohledu ochrany budoucích výsadeb hlohů. Acta Pruhonociana103: 107–110.

VLAŠÍNOVÁ, H., KLEMŠ, M., ŠEDIVÁ, J., MERTELÍK, J., HAVEL, L. (2012): Morfologické reakce dvou klonů jírovce maďalu s odlišnou odolností vůči klíněnce jírovcové. – Úroda, vědecká příloha, 9: 74–79.

ŠEDIVÁ, J., VEJSADOVÁ, H., VLAŠÍNOVÁ, H., KLOUDOVÁ, K., MERTELÍK, J., HAVEL, L. (2012): Preventivní ochrana nových výsadeb jírovce maďalu s využitím odrůdy rezistentní vůči klíněnce jírovcové. – Úroda, vědecká příloha, 9: 68–73.

ŠEDIVÁ, J., ŽLEBČÍK, J. (2012): Shrnutí poznatků z pěstování a ex situ konzervace Pulsatilla vernalis (L.) MILL., P. pratensis (L.) MILL.ssp. bohemica SKALICKÝ, P. patens (L.) MILL. a P. grandis WENDEROTH. – Acta Pruhoniciana, 100: 155–160.

ŽLEBČÍK, J., ŠEDIVÁ, J. (2012): Pedologická charakteristika vybraných lokalit Pulsatilla patens (L.) Mill. – Acta Pruhoniciana, 102: 9–13.

ŠEDIVÁ, J., VEJSADOVÁ, H., VLAŠÍNOVÁ, H., MERTELÍK, J. & KLOUDOVÁ, K. (2011): Způsoby in vitro regenerace u Aesculus hippocastanum L. – Acta Pruhoniciana, 99: 127–130.

VEJSADOVÁ, H. & ŠEDIVÁ, J. (2011): Regenerace listových explantátů u podnoží révy vinné. – Acta Pruhoniciana, 99: 141–145.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J. & ŠEDIVÁ, J. (2010): Methodolody of analysis of biomass potential using GIS in the Czech Republic. – Acta Univ. Agr. Silv. Mendel. Brun., 58/5: 161–170.

ŠEDIVÁ, J. & ŽLEBČÍK, J. (2010): Vegetative and generative propagation of the endangered species Daphne cneorum L. – Acta Pruhoniciana, 96: 15–18.

VEJSADOVÁ, H., ŠEDIVÁ, J., VLAŠÍNOVÁ, H., HAVEL, V., MERTELÍK, J. & KLOUDOVÁ, K. (2009): Indukce organogeneze u jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L.). – Zpr. lesn. Výzk., 54/4: 286–292.

ŠEDIVÁ, J. (2009): Influence of explant type, sucrose and IBA on in vitro growth of Acer platanoides L. ‘Jirka’. – Acta Horticulturae, 812: 185–188.

ŠEDIVÁ, J. (2009): Shrnutí poznatků při udržování kolekcí vybraných druhů květin s využitím in vitro technik. – Acta Pruhoniciana, 93: 27–30. 

KAŇKA, J., LAXA, J. & ŠEDIVÁ, J. (2008): Detekce DMV u jiřinek pomocí Real-Time PCR. – Acta Pruhoniciana, 89: 55–58.

ŠEDIVÁ, J. & KUBIŠTOVÁ, L. (2008): Vliv růstových regulátorů na multiplikaci koniklece (Pulsatilla sp.). – Acta Pruhoniciana, 89: 59–62.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., VANC, P., MOKRÁ, V., ŠEDIVÁ, J. , NAVRÁTIL, M., & VALOVÁ, P. (2006): First Occurrence of Phytoplasma in Rhododendron sp. in the Czech Republic. – Acta Horticulturae, 722: 355–358.

ŠEDIVÁ, J., KAŇKA, J., NOVÁK, P., & LAXA, J. (2006): Micropropagation, detection and elimination of DMV in the Czech collection of Dahlia. – Acta Horticulturae, 725: 495–498.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., NAVRÁTIL, M., VÁLOVÁ, P., VANC, P., MOKRÁ, V., ŠEDIVÁ, J. (2004): First Detection of Phytoplasmas in Rhododendron in the Czech Republic. – Plant Disease, 88/8: 906.

MERTELÍK, J., NAVRÁTIL, M., KLOUDOVÁ, K., VÁLOVÁ, P., VANC, P., MOKRÁ, V., ŠEDIVÁ, J. (2004): Phytoplasma detection in Rhododendron sp. in the Czech Republic. – Acta fytotechnica et zootechnica, Special number, 7: 206.

ŠEDIVÁ, J. (2002): Klíčivost některých druhů koniklece (Pulsatilla L.) v in vitro podmínkách. – Acta Průhoniciana, 73: 48–51. 

ŠEDIVÁ, J. (2002): Využití metod in vitro pro záchranu lýkovce vonného (Daphne cneorum L.) v ČR. – Acta Průhoniciana, 73: 52–59.

VEJSADOVÁ, H., ŠEDIVÁ, J. (2002): Mikropropagace ohroženého druhu borovice blatky (Pinus rotundata Link). – Acta Průhoniciana, 73: 37–47.

ŽLEBČÍK, J., ŠEDIVÁ, J. (2001): Lýkovec vonný (Daphne cneorum L.). – Ochrana přírody, 56: 208–210.

 

Článek v recenzovaném sborníku:

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J., KORBA, J., ZLATOHLÁVEK, A. (2007): Method of production and selection hawthorn (Crataegus sp.) cloned progeny with resistant behaviour to Erwina amylovora (Burrill). – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 207–208.

ŠEDIVÁ, J. (2007): Micropropagation of endangered species for biodiversity protection: Daphne cneorum L. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 275–277.

ŠEDIVÁ, J., NOVÁK, P., KAŇKA, J. & LAXA, J. (2007): Udržování genofondu jiřinek v in vitro podmínkách. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 229–231.

VOTRUBA, R., KLOUDOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J. & ČERNÝ, K. (2007): Interspecific hybridization of chrysanthemums aimed at resistance to Septoria chrysanthemella Sacc. – In: Strom a květina – součást života = The Tree and Flower – a Part of Life. Sborn. vědec. konf., 4.–5. 9. 2007, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, s. 253–256.

KAŇKA, J., LAXA, J., ŠEDIVÁ, J. & NOVÁK, P. (2006): Virus mozaiky jiřinky, možnosti detekce a jeho rozšíření v České republice. – In: Šlechtění jiřinek – včera a dnes. Sbor. semin., 11. března 2006, Praha. SZO ČZS Dagla, Praha, s. 28–33.

ŠEDIVÁ, J. (2003): Factors affecting the micropropagation of Daphne cneorum L. – In: Lehoczky L., Kalmár L. (eds.): 4th International conference of PhD students, University of Miskolc, Hungary. p. 371–375. 

KAŇKA, J., ŠEDIVÁ, J. (2003): Virózy u jiřinek – možnosti jejich ozdravení pomocí kultivace in vitro. – Dagla, Praha, 38–41.

ŠEDIVÁ, J. (2001): Using the methods in vitro for preservation of some endangered species from families Ranunculaceae, Thymelaeaceae and Liliaceae in the Czech Republic. – In: Salaš P. (ed.): Fruit Growing and Viticulture II. Proceed. 9th International Conference of Horticulture,. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno, p. 383–385

 

Kapitola v knize:

VÍT, J., NACHLINGEROVÁ, V., ŠEDIVÁ, J., TVRZNÍK, Č., VOLF, M., VOTRUBA, R. (2001): Květinářství. – 3. vyd., Květ, Praha, 439 s.

 

Odborná kniha:

Hrdoušek V., Krška B., Spíšek Z., Bakay L., Šedivá J.  (2014). Oskeruše, strom pro novou Evropu (The service tree, a tree for a new Europe), Brázda Hodonín, v tisku.

HAVLÍČKOVÁ, K., SUCHÝ, J., WEGER, J., ŠEDIVÁ, J. a kol. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 498 s.

 

Mapy:

HAVLÍČKOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J. (2009): Výnosová mapa lesknice rákosovité na orné půdě. RIV-IČ: 565.

HAVLÍČKOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J. & JIRÁSKOVÁ, L. (2009): Cenová mapa biomasy lesknice rákosovité na orné půdě. RIV-IČ579

 

Metodiky:

ŠEDIVÁ, J., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2012): Mikropropagace jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L.). – Certifikovaná metodika č. 11/2012–057, 14 s.

ŠEDIVÁ, J. & ŽLEBČÍK, J. (2010): Metodika zachování koniklece jarního [Pulsatilla vernalis L. (Mill.)] v ČR. – Certifikovaná metodika č. 5/2009-053,063, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301, VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 15 s.

ŠEDIVÁ, J. & ŽLEBČÍK, J. (2009): Zachování lýkovce vonného (Daphne cneorum L.) v ČR. – Certifikovaná metodika č. 4/2009-053, 063, výstup výzk. záměru č. MZP0002707301, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 16 s.

HAVLÍČKOVÁ, K. & ŠEDIVÁ, J. (2008): Metodika zakládání opláštění plantáže rychle rostoucích dřevin. – Uplatněná metodika MŽP. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice.

 

Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda:

Primula vulgaris ‘Milena’ (číslo šlechtitelského osvědčení 27/2013 ze dne 13. 5. 2013) – Šedivá, J.

Echinacea ‘Dagmar’ – od r. 2013 ve zkouškách ÚKZÚZ s předběžným označením ECH 51/12. Novák P., Šedivá J.

Odrůda jiřinka (Dahlia) ‘Barunka’ – ORN 09993 (2007), NOVÁK, P., ŠEDIVÁ, J., VÁCLAVÍK, J. 

Odrůda jiřinka (Dahlia) ‘Loira’ – ORN 11045 (2007), NOVÁK, P., ŠEDIVÁ, J. 

Odrůda jiřinka (Dahlia) ‘Viktorka’ – ORN 10510 (2006), NOVÁK, P., ŠEDIVÁ, J., VÁCLAVÍK, J. 

 

Ostatní výsledky:

VÁVROVÁ, K., WEGER, J. & ŠEDIVÁ, J. (2011): Methodology of biomass potential assessments using GIS in the Czech Republic. – World Renewable Energy Congress – Indonesia. International Conference on Renewable Energy and Energy Efficiency, 16–20 October 2011, Bali, Indonesia, p. 6.

ŠEDIVÁ, J., VEJSADOVÁ, H. & VLAŠÍNOVÁ, H. (2010): Influence of explant type, nutrient medium and growth regulators on in vitro regeneration of Aesculus hippocastanum. – In: Book of Abstracts, vol. I. 28th International Horticultural Congress, Lisboa Congress Centre, 22.–27. 8. 2010, Portugal. ISHS, Lisboa, p. 239.

VLAŠÍNOVÁ, H., KLEMŠ, M., VEJSADOVÁ, H., ŠEDIVÁ, J., ŠVAJDLENKA, E., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. & HAVEL, L. (2010): Hyper accumulation of 6-benzylaminopurine in Aesculus hippocastanum clone in vitro. – In: Book of abstracts, vol. I. 20th International conference on Plant Growth Substances, June 28–July 2, 2010, Tarragona, Spain, p. 141.

HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., SUCHÝ, J. & ŠEDIVÁ, J. (2009): Methodology of analysis of biomass potential using GIS. – In: ISES Solar World Congress 2009 Proceedings. Renewable Energy Shaping Our Future. 11–14 October 2009, Johannesburg, South Africa.

ŠEDIVÁ, J., ŽLEBČÍK, J. & BYLINSKÝ, V. (2009): Endangered species Pulsatilla vernalis (L.) and possibilities of its conservation. – In: Book of abstracts: 2nd European Congress of Conservation Biology. Conservation biology and beyond: from science to practice. Prague, Czech Republic, 1–5 September 2009. Czech University of Life Sciences, Prague, p. 209.

NOVÁK, P., ŠEDIVÁ, J. & MOKRÁ, V. (2008): Jiřinky pro sadovnické využití. – Zahrada- park-krajina, 18/1: 38–43.

ŠEDIVÁ, J. & NOVÁK, P. (2008): Rozmnožování a udržování genofondu jiřinek pomocí in vitro technik. – Zahrada-park-krajina, 18/1: 44.

ŠEDIVÁ, J. & ŽLEBČÍK, J. (2008): Endangered species Daphne cneorum and possibilities of its conservation. – In: 1st International Symposium on Woody Ornamentals of the Temperate Zone. Book of Abstracts, May 26-30, 2008, Průhonice. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, p. 28.

MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J., ZLATOHLÁVEK, A. & KORBA, J. (2006): Evaluation of Resistant Behaviour of Crataegus sp. to Erwinia amylovora. – In: Sbor. abstraktů, XVII. česká a slovenská konf. o ochraně rostlin, 12.–14. 9. 2006, Praha. Česká zemědělská univerzita, Praha, s. 49–50.

ŠEDIVÁ, J., KAŇKA, J., NOVÁK, P. & LAXA, J. (2006): Udržování a ozdravování jiřinek pomocí in vitro technik. – In: Šlechtění jiřinek – včera a dnes. Sbor. semin., 11. března 2006, Praha. SZO ČZS Dagla, Praha, s. 33–37.

ŠEDIVÁ, J., KAŇKA, J., NOVÁK, P. & LAXA, J. (2006): In vitro elimination of Dahlia mosaic virus (DMV) in dahlias. – In: Herda, G. et al. [eds.]: XVII. česká a slovenská konf. o ochraně rostlin. Sbor. mezinár. konf., 12.–14. 9. 2006, Praha. Česká zemědělská univerzita, Praha, s. 187–188.

ŠEDIVÁ, J., KAŇKA, J., LAXA, J., NOVÁK, P. (2005): Detection and elimination of Dahlia mosaic virus (DMV). – In: Bříza J., Pavingerová D., Špak J. [eds.]: Recent Advances in Plant Biotechnology: From Laboratory to Business, p. 97. Institute of Plant Molecular Biology ASCR, České Budějovice.

ŠEDIVÁ, J., ŽLEBČÍK, J. (2005): Současný stav lýkovce vonného a možnosti jeho záchrany. – In: Sekerka P. [ed.]: Introdukce a genetické zdroje rostlin. Botanické zahrady v novém tisíciletí, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha, s. 204–205.

MERTELÍK, J., NAVRÁTIL, M., KLOUDOVÁ, K., VÁLOVÁ, P. ,VANC, P., MOKRÁ, V., ŠEDIVÁ, J. (2004): First occurrence of phytoplasma in Rhododendron sp. in the Czech Republic. – In: The International Symposium on Virus Diseases of Ornamental Plants. Abstract of papers, 9–14 March 2004, Taichung, Taiwan, p.56.

ŠEDIVÁ, J., KAŇKA, J., NOVÁK, P., LAXA, J. (2004): Micropropagation, detection and elimination of DMV in Czech collection of Dahlia. – In: Fári M. G., Holb I. (ed.): In vitro culture and horticultural breeding. Book of abstracts, 12.–17. 9. 2004, p. 184. University of Debrecen, Debrecen, Hungary.

ŠEDIVÁ, J., KAŇKA, J., NOVÁK, P., LAXA, J. (2004): Detection and elimination of virus diseases in dahlia. – In: Marinek J., Pokluda R., Kobza F. (ed.): International Conference on Horticulture Post-graduate (PhD.) Study System and Conditions in Europe. Book of abstracts, 17. – 19. 11. 2004, Lednice na Moravě, Česká republika, p. 52.

ŠEDIVÁ, J. (2003): Factors affecting in vitro and ex vitro root formation of Daphne cneorum. – In: Gajdošová A., Libiaková G. (eds.): Plant Biotechnology: Progress and Developments, Institute of Plant Genetics and Biotechnology SAS, Nitra, Slovak Republic, p. 36.

ŠEDIVÁ, J. (2003): Factors affecting the micropropagation of Daphne cneorum L. – In: Lehoczky L., Kalmár L. (eds.): 4th International conference of PhD students,. University of Miskolc, Miskolc, Hungary, p. 371–375 

ŠEDIVÁ, J. (2003): Identification of Daphne species by RAPD analysis. – In: Gajdošová A., Libiaková G. (eds.): Plant Biotechnology: Progress and Developments,. Institute of Plant Genetics and Biotechnology SAS, Nitra, Slovak Republic, p. 160.

ŠEDIVÁ, J. (2001): Preservation of some endangered plant species in the Czech Republic. – In: www.plantaeuropa.org/html/conference_2001/docs/sediv%E1-PRESERVATION.doc

ŠEDIVÁ, J., VEJSADOVÁ, H., PREŤOVÁ, A. (2001): Morphogenesis in Dendranthema L. and Rhododendron L. – In: Plant molecular biology for the new millennium, Book of Abstracts , 4th Internat. Symposium, Třeboň, Czech Republic, p. 135.