Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu: Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR (EHP-CZ02-OV-1-028-201)
Klíčová slova: fragmentace krajiny – konektivita krajiny – terestrické ekosystémy – migrační bariéry – územní plánování

Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR - EHP a Norské fondy
Řešitel: Agentura ochrany přírody a krajiny, AOPK
Období řešení projektu: 2015–2016

Abstrakt
Projekt si klade za cíl přispět ke komplexní ochraně krajiny před fragmentací v rámci celé ČR. Projekt je zpracováván na různých úrovních formou jednotlivých a souhrných výstupů. Jedná se například o analýzy vývoje zaměřené na terestrické (lesní, nelsení, semiakvatické atd.) ekosystémy a na různé zájmové druhy živočichů (savci, ptáci, obojživelníci). Jeden z klíčových úkolů projektu představuje optimalizace vzniklých výstupů z hlediska jejich využitelnosti v praxi, konkrétně v ochraně přírody a v územním plánování. Osvětová část projektu má za cíl přispět k ochraně konektivity krajiny informováním širší veřejnosti a zlepšením rozhodovacích procesů díky prezentaci a zpřístupňování výsledných metodických materiálů.
          Biotop vybraných zvláště chráněných druhů ČR patří mezi nejzásadnější výstupy tohoto projektu. Biotop má za úkol zajistit vhodné místo pro trvalou existenci vybraných zájmových druhů velkých savců (rys ostrovid, vlk obecný, medvěd hnědý, los evropský). Biotop musí kromě dlouhodobého pobytu splňovat také migrační nároky těchto druhů. Migrace je totiž důležitá z hlediska zachování genetické diverzity populací a obsazování nových oblastí. Zájmové druhy, především velké šelmy, mají skrze své postavení v potravním řetězci rozhodující vliv na vývoj populací ostatních druhů živočichů, a tím i na fungování celého ekosystému.
          V konečné podobě vrstvy Biotopu se odráží charakter krajiny vhodné pro výskyt a migraci zájmových druhů. Biotop je vymezen na ploše 22 487 km2 (28,5 % rozlohy ČR) a je rozdělen do tří kategorií: jádrová území (rozloha 12 763 km2), migrační koridory (9 522 km2), kritická místa (203 km2). Jádrová území tvoří rozsáhlé oblasti splňující nároky na trvalý výskyt zájmových druhů. Jedná se převážně o lesnaté územní celky, které svým přírodním prostředím umožňují přirozený vývoj populací. Jádrová území lze pomyslně rozdělit na oblasti, kde se již zájmové druhy dlouhodobě nacházejí – Šumava, Beskydy, Jeseníky, Kokořínsko, a na místa, která jsou pro jejich dlouhodobý výskyt vhodná – např. Brdy, Doupovské hory, Libavá atd. Dlouhodobý výskyt populací ale vyžaduje jejich vzájemný kontakt. Proto jádrová území propojuje síť migračních koridorů, které dostatečně splňují podmínky k migraci druhů. Koridory jsou vedeny skrze lesní celky a ostrůvky poskytující dostatečné množství úkrytů. Lesní porost společně s liniovou vegetací (břehové porosty) vytváří pomyslnou osu koridorů, jehož funkci podporuje okolní extenzivně využívaná krajina. Kritická místa představují lokality, kde je zásadně omezena průchodnost krajiny vlivem těžko překonatelných migračních bariér (dálnice, silnice, železnice, zástavba atd.). Bariéry se kvůli reliéfu často koncentrují v jednom místě a vytváří kumulativní bariérový efekt.
          Správné vymezení vrstvy Biotopu představuje pouze část úkolu. Aplikace výsledků v praxi bývá často náročnější a důležitější než samotné mapování. Hlavním aspektem úspěchu je přijetí nového konceptu odbornou, ale i laickou veřejností. Biotop bude součástí veřejného rozhodování o území, čili bude vstupovat jako povinný odborný podklad do územně plánovací dokumentace a do rozhodování v ochraně přírody. V současnosti je enormní tlak na rozvoj zástavby, nových dopravních směrů a komerční využívání území. Zachování funkčnosti biotopové vrstvy zajistí pouze regulace této lidské činnosti.

Ke stažení
Databáze plošných bariér v letech 1950 (mapa 9,8 MB pdf ico), 1990 (mapa 10,9 MB pdf ico), 2014 (mapa 8,8 MB pdf ico).
Databáze fragmentační geometrie v letech 1950 (mapa 10,9 MB pdf ico), 1990 (mapa 12,1 MB pdf ico), 2014 (mapa 9,6 MB pdf ico).
Databáze míry fragmentace krajiny ČR v letech 1950 (mapa 1,8 MB pdf ico), 1990 (mapa 1,8 MB pdf ico), 2014 (mapa 12,1 MB pdf ico).
Aktualizovaná vrstva Biotopu vybranných zvláště chráněných druhů (mapa 4,1 MB pdf ico).

Spolupracující instituce
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
EVERNIA, s.r.o.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.