Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Další údaje:

Název projektu
Predikční model šíření bobra evropského a souvisejícího poškození břehových porostů. Návrh preventivních opatření (TH03030069)

Klíčové slova
bobr evropský – Castor fiber – šíření – prediktivní modelování – GIS – břehové porosty – poškození – management – povodí Berounky

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Spolupracující instituce: Povodí Vltavy, státní podnik
Období řešení projektu: 1/2018 – 12/2021

Řešitelský tým:
Hlavní řešitel:
Ing. Mgr. Vladimír Zýka
Řešitelský tým:
RNDr. Michal Andreas, Ph.D., Mgr. Tereza Brestovanská, Mgr. Karel Černý, Ph.D., Ing. Veronika Strnadová, doc. Ing. Daniel Zahradník, Ph.D.
Ing. Pavel Bulíř, CSc. - Odbor kulturní krajiny a sídel, VÚKOZ, v. v. i.
Mgr. Jiří Vait - Povodí Vltavy, státní podnik
Ing. Aleš Vorel, Ph.D., Ing. Vojtěch Barták, Ph.D., Ing. Kamila Šimůnková - Fakulta životního prostředí, ČZÚ v Praze

Abstrakt
Břehové porosty vodních toků jsou přirozeným biotopem bobra evropského (Castor fiber), avšak plní celou řadu dalších významných funkcí, od technických až po environmentální, krajinářské, estetické a rekreační. Bobr v těchto porostech vyvolává změny, které se odrážejí ve zhoršení plnění některých jejich funkcí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláště chráněný druh, není možné přikročit k jeho eliminaci z naší přírody. Projekt má za cíl 1) vytvořit model šíření bobra evropského v povodí Berounky, 2) vyjádřit škody a určit úživnost (a tedy rizikovost) jednotlivých typů břehových porostů a úseků toků a 3) vytvořit soubor vhodných preventivních opatření eliminujících negativní vliv činnosti bobra a odhadnout náklady na vhodná opatření. Typickými uživateli výsledků budou správci vodních toků a další subjekty, jichž se péče o břehové porosty týká.

Výsledky