Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

"U delších citací jsou zobrazeny přednostně jen jména domácích autorů (VÚKOZ, v.v.i.)"

"Úplné znění citace (všichni autoři, celý název, přílohy atd.) získáte po rozkliknutí"

Filtr
Počet zobrazení 
Titulek - kliknutím zde abecedně seřadíte
ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., BRESTOVANSKÁ, T., ZÝKA, V. (2021): Invazní patogeny dřevin v životním prostředí-determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy. Certif. Metodika, č.j. MZP/2021/620/2109.
ZÝKA, V., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., VAIT, J., VOREL, A., ANDREAS, M., BARTÁK, V., STRNADOVÁ, V., BRESTOVANSKÁ, T., BULÍŘ, P. (2021): Péče o břehové porosty v prostředí s přítomností bobra evropského. Certif. metodika, č. MZE-69303/2021-16222/M232.
ŠEDIVÁ, J., VELEBIL, J., PODRÁBSKÁ, K., DRAHOŠOVÁ, H. (2021): Postupy množení vybraných endemických jeřábů klasickou generativní metodou a mikropropagací. Certifikovaná metodika č. 2/2021-057, VÚKOZ. Výstup projektu TAČR-TA03030037. 26 s.
VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., ZÝKA, V., ŠEDIVÁ, J. (2021): Metodika manag. zdroj. lokalit stenoend. druhů, jeřábu džbánského (Sorbus gemella) a jeřábu opominutého (Sorbus omissa), umožň. jejich ochranu. Certif. metod. č. 1/2021-057, VÚKOZ. TAČR-TA03030037.
ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D. (2020): Metodika hodnocení citlivosti podnoží ovocných dřevin vůči patogenům z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika UKZUZ 232915/2020. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 27 s.
ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., ZAHRADNÍK, D., GRÍGEL, J., ŠETINOVÁ, D. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika 68354/2020-MZE-16222/M216 17. 12. 2020, 35 s.
ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., ŠETINOVÁ, D. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika UKZUZ 231593/2020, 21. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., 35 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., NÁROVEC, V. NÁROVCOVÁ, J. (2016): Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny - jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika č. 1/2016-053, TAČR TA03020551, ISBN 978-80-87674-19-2, 34 s.
TLUSTOŠ, P., KAPLAN, L., SZÁKOVÁ, J., DUBSKÝ, M., ROUBÍKOVÁ, I., ŠRÁMEK, F. (2013): Využití pevné složky digestátu pro přípravu pěstebních substrátů. Certifikovaná metodika 9/2013-053, 20 s.
TLUSTOŠ, P., KAPLAN, L., DUBSKÝ, M., BAZALOVÁ, M. SZÁKOVÁ, J. (2014): Stanovení fyzikálních a chemických vlastností pevných a kapalných složek digestátu bioplynových stanic. Certifikovaná metodika 9/2014-053, 25 s.
ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M. (2014): Hodnocení střešních substrátů a jejich zařazení do systému typových substrátů definovaných ve vyhlášce 131/2014 Sb. Certifikovaná metodika č. 1/2014-053, TAČR TA01020252, VÚKOZ, Průhonice, 25 s.
KUČOVÁ, V., DOSTÁLEK, J., EHRLICH, M., KUČA, K. (2015): Metodika standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny. Národní památkový ústav, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, České vysoké učení technické v Praze
SOJKOVÁ, E., BULÍŘ, P. & ŠIŘINA, P. (2015): Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón. Certifikovaná metodika. NAKI DF11P01OVV035. Certifikace 20.11. 2015 MK (č.j. MK- 70338/2015 OVV)
SOJKOVÁ E., ŠIŘINA P. (2015): Hodnocení zeleně městských památkových zón. Certifikovaná metodika. NAKI DF11P01OVV035. Certifikace 24.7. 2015 MK (č.j. MK- 43963/2015 OVV)
BULÍŘ, P. (2013): Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti. VÚKOZ Průhonice,197 str., ISBN 978-80-8774-02-4. Certifikovaná metodika MK ČR - osvědčení č. 11 (č.j. 1353/2014 OVV).
BAROŠ A, VELEBIL J., BUSINSKÝ R., STROBLOVÁ L., HRUBÁ T., ŠANTRŮČKOVÁ M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno. NAZV QI112A138. Certifikace 20. 12. 2013 MZe (č. j. 83832/2013-MZE-16222/M79).
BAROŠ A, VELEBIL J., BUSINSKÝ R., STROBLOVÁ L., HRUBÁ T., ŠANTRŮČKOVÁ M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř. NAZV QI112A138. Certifikace 20. 12. 2013 MZe (č. j. 83831/2013-MZE-16222/M78).
VÁVROVÁ, K., WEGER, J. (2013): Metodika stanovení potenciálu biomasy v zájmových územích s respektováním vazby na potravinovou bezpečnost. Certif. metodika MZe ČR - osvědčení č. 2/2013. Datum schválení metodiky 16. 12. 2013. Uživatel: EkoWATT CZ s.r.o.
MERTELÍK, J. a KLOUDOVÁ, K. (2013): Metodika inokulace jírovce mad'alu původcem choroby bleeding canker, bakterií Pseudomonas syringae pv. aesculi v polních podmínkách. Certifikovaná metodika č.j. SRS 060412/2013,ISBN 978-80-7427-142-7.
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., VELEBIL, J., BAROŠ, A., BULÍŘ, P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikace MZe: 20. 11. 2013, čj. 77365/2013-MZE-16222/M70. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 135 s. ISBN: 978-80-85116-99-1.
ŠEDIVÁ, J., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2012): Mikropropagace jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L.). Certifikovaná metodika č. 11/2012–057. VÚKOZ, Průhonice.
BAROŠ, A., MARTINEK, J. (2011): Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou. Certifikovaná metodika č. 2/2011-050. Výstup výzkumného záměru MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 84 s.
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2011): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – management napadených porostů. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 30.4.2012 MŽP (čj. 31987/ENV/12, 1998/610/12). VÚKOZ, Průhonice, 31 s.
MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FILIPOVÁ, N. (2011): Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary. VaV SP-2d1/36/07. Cert. 21.3.2012 MZE (čj. 53997/2012-MZE-16222/M40). VÚKOZ, Průhonice, 37 s.
SOJKOVÁ, E., ŠMÍDOVÁ, Š. (2011): Hodnocení zeleně v urbanizovaném prostoru a návrh opatření pro zvýšení její funkční stability – Certifikovaná metodika č. 3/2011-050. VÚKOZ, Průhonice.
VEJSADOVÁ, H. a kol. (2011): Metodika komplexní ochrany ohrožené borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) na příkladu populace v přírodní rezervaci Borkovická blata. MŽP, 16.12.2011 pod č.j. 97573/ENV/11-3327/620/11. VÚKOZ, Průhonice.
WEGER J. (2011): Metodika posuzování projektů na založení porostů RRD k energetickému využití z hlediska biodiverzity, ochrany přírody a krajiny. MŽP ČR – č. j. 20445-ENV-11. 31.3.2011, metodika VÚKOZ č. 7/2011-057. VÚKOZ, Průhonice.
ANDREAS, M., CEPÁKOVÁ, E., HANZAL, V. (2010): Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. AOPK ČR, Praha, 95 s.
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., MRÁZKOVÁ, M. (2010): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – ident. choroby, odběr vzorků. VaV SP-2d1/36/07. 1.2.2011 MŽP (čj. 6405/ENVV/11, 110565/ENV/10). VÚKOZ, Průhonice, 26 s.
DUBSKÝ M., ŠRÁMEK F. (2010): Výživa stopovými živinami v produkci hrnkových květin. Certifikovaná metodika č. 3/2010-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 27 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., CHALOUPKOVÁ, Š. (2010): Pěstební substráty s přídavkem sprašové hlíny. Certifikovaná metodika č. 1/2010-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 19 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., CHALOUPKOVÁ, Š. (2010): Systémy výživy poinzécií Euphorbia pulcherrima zaměřené na eliminaci okrajových nekróz listů. Certifikovaná metodika č. 2/2010-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 18 s.
HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., KNÁPEK, J., GALLO, P. (2010): Metodika stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě pro úroveň kraj. Certifikovaná metodika č. 6/2010-057. Uznána MŽP ČR.
OBDRŽÁLEK, J., VEJSADOVÁ, H., KNORROVÁ, S. (2010): Technologie generativního množení a dopěstování střevičníku Cypripedium calceolus L. s využitím v záchranných programech. Recenzovaná metodika č. 5/2010-053. VÚKOZ, Průhonice, 27 s.
ŠEDIVÁ, J., ŽLEBČÍK, J. (2010): Metodika zachování koniklece jarního [Pulsatilla vernalis L. (Mill.)] v ČR. Certifikovaná metodika č. 5/2009-053, 063, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 15 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2009): Pěstební substráty s přídavkem odpadní minerální plsti. Cetrifikovaná metodika č. 1/2009-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 21 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2009): Systémy hnojení okrasných dřevin v kontejnerech. Certifikovaná metodika č. 2/2009-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 20 s.
HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J., STRAŠIL, Z. (2009): Metodika ekonomického hodnocení pěstování víceletých energetických plodin. – Dostupné na: http://daze.vukoz.cz/daze/index.jsp
NACHLINGEROVÁ, V., HAJDA, K. (2009): Metodika pěstování popínavých květin ve velkých květináčích nebo v závěsných nádobách. Certifikovaná metodika č. 3/2009-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 28 s.
OBDRŽÁLEK, J., BUSINSKÝ, R., VELEBIL, J. (2009): Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Pinus L., borovice. Uplatněná metodika č. 8/2009–053. VÚKOZ, Průhonice, 6 s.
OBDRŽÁLEK, J., BUSINSKÝ, R., VELEBIL, J. (2009). Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Quercus L., dub. Uplatněná metodika č. 9/2009–053. VÚKOZ, Průhonice, 5 s.
OBDRŽÁLEK, J., BUSINSKÝ, R., VELEBIL, J. (2009). Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Spiraea L., tavolník. Uplatněná metodika č. 10/2009–053. VÚKOZ,Průhonice, 5 s.
OBDRŽÁLEK, J. (2009): Metodika heterovegetativního množení buku lesního (Fagus sylvatica L.) a její uplatnění ve šlechtění dřevin. VÚKOZ, Průhonice, VÚLHM, Jíloviště-Strnady, osvědčení 3851/2009-16220/M2, Lesnický průvodce č. 5, 24 s.
OBDRŽÁLEK, J., ŽLEBČÍK, J. (2009): Metodika generativního a heterovegetativního množení jeřábu českého (Sorbus bohemica) a její uplatnění při záchraně dalších vzácných a ohrožených druhů jeřábů, MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 16 s.
ŠEDIVÁ, J., ŽLEBČÍK, J. (2009): Zachování lýkovce vonného (Daphne cneorum L.) v ČR. Certifikovaná metodika č. 4/2009-053, 063, výstup výzk. záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 16 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2008): Pěstební substráty s přídavkem kompostů, jejich příprava a hodnocení. Certifikovaná metodika č. 2/2008-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 24 s.
HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J., VAŠÍČEK, J. (2008): Metodika ekonomického hodnocení pěstování rychle rostoucích dřevin. VÚKOZ, Průhonice, 20 s.
HAVLÍČKOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J. (2008): Metodika zakládání opláštění plantáže rychle rostoucích dřevin. Uplatněná metodika MŽP. VÚKOZ, Průhonice.
NACHLINGEROVÁ, V. (2008): Metodika pěstování hrnkových květin pro letní využití skleníků. Uplatněná metodika č. 1/2008-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 37 s.
SOJKOVÁ, E., KIESENBAUER, Z.(2008): Regenerace obytného vnitrobloku. Uplatněná metodika č. 1/2008-053, výstup výzkumného záměru č. MZP00027073016/2008-050. VÚKOZ, Průhonice.
ŽLEBČÍK, J. (2008): Pěstování vodních rostlin a jejich ochrana na přírodním stanovišti. Certifikovaná metodika č. 5/2008–053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 15 s.
DOSTÁLEK, J. (2003): PC program – Arboreus 1.0, Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. Příloha č. 1 k pokynu č. 1/2003 ředitele odboru ekologie krajiny a lesa MŽP. VÚKOZ, Průhonice, s.19–22.
HENDRYCH, J. (2003): Koncepce péče, ochrany a obnovy kulturně historického rázu krajiny v rámci programů péče o krajinu. Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. VÚKOZ, Průhonice, s. 5–13.
OBDRŽÁLEK, J., VALNÝ, P. (2003): Jakostní ukazatele školkařských výpěstků využitelných pro krajinotvorné programy. Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. VÚKOZ, Průhonice, s. 23–38.
WEBER, M., DOSTÁLEK, J. (2003): Výběr domácích dřevin pro výsadbová opatření v rámci krajinotvorných programů. Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. VÚKOZ, Průhonice, s. 13–18.