Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

Chumanová Eva (roz. Vávrová), RNDr., Ph.D.

Funkce/Function: research worker

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +420 296 528 242

Other information:

Research interests

Habitat preferences and species distribution modelling – landscape pathology – invasive pathogens of trees – species biodiversity – forest ecology – disturbances and natural regeneration of mountain forest ecosystems – GIS and statistical analyses

Professional biography

2008 - researcher, Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Průhonice

2017 - scientist, Department of Forest Protection and Entomology, Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences Prague, Prague

2011 - 2017 - scientist, Department of Carbon Storage in the Landscape, Global Change Research Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno

2006 - 2011 - scientist, Institute of Systems Biology and Ecology, Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice

2003 - 2010 - Ph.D. studies, Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute for Environmental Studies

1998 - 2003 - MSc studies, Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute for Environmental Studies

Projects

(More information about the projects can be found by clicking on the project name)

2018 - 2021 - TH03030306 Invasive alien microorganisms: a threat to forest ecosystems in the Czech Republic. Identification, impact analysis and suggestion of mitigation and adaptation strategies with a view to specially protected areas (investigator)

2015 - 2016 - EHP-CZ02-OV-1-028-2015 Complex Approach to the Protection of Fauna of Terrestrial Ecosystems from Landscape Fragmentation in the Czech Republic (co-investigator)

MSM 6293359101 - Research into sources and indicators of biodiversity in cultural landscape in the context of its fragmentation dynamics (co-investigator)
INCO 013388 6FP EU - Impacts and risks from anthropogenic disturbances on soils, carbon dynamics and vegetation in podzolic ecosystems, (participation in the project)
EU-INTAS - Biological and pedological evolutionary trends in benchmark podzolic ecosystems under changing climate and anthropic influence (participation in the project)
CEC EU - Sustainable bio-technologies against forest regeneration decline and soil erosion in North-Eastern Bohemia (participation in the project)

Publications

Peer Reviewed Articles in Journal with Impact Factor

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V., ČERNÝ, K. (2016): Potential risk of occurrence of Phytophthora alni in forests of the Czech Republic. Journal of Maps 2016 (12): 280–284. DOI: 10.1080/17445647.2016.1198996. WWW: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2016.1198996.

CHUMANOVÁ-VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, O. & CUDLÍN, P. (2015): Spatial and temporal patterns of ground vegetation dominants in mountain spruce forests damaged by sulphur air pollution (Giant Mountains, Czech Republic). – Boreal Environment Research 20/5:620 – 636.

HORÁK, J., CHUMANOVÁ, E. & HILSZCZAŃSKI, J. (2012): Saproxylic beetle thrives on the openness in management: a case study on the ecological requirements of Cucujus cinnaberinus from Central Europe. – Insect Conservation and Diversity 5/6: 403 – 413.

HORÁK, J., ZAITSEV, A. A. & VÁVROVÁ, E. (2011): Ecological requirements of a rare saproxylic beetle Cucujus haematodes – the beetles’ stronghold on the edge of its distribution area. – Insect Conservation and Diversity 4/2: 81 – 88.

MATEJICEK, L., VAVROVA, E. & CUDLIN, P. (2011): Spatio-temporal modelling of ground vegetation development in mountain spruce forests. – Ecological Modelling 222/14: 2584-2592.

JONÁŠOVÁ, M., VÁVROVÁ, E. & CUDLÍN, P. (2010): Western Carpathian mountain spruce forest after a windthrow: Natural regeneration in cleared and uncleared areas. – Forest Ecology and Management 259/6: 1127 – 1134.

HORÁK, J., VÁVROVÁ, E. & CHOBOT, K. (2010): Habitat preferences influencing populations, distribution and conservation of the endangered saproxylic beetle Cucujus cinnaberinus (Coleoptera: Cucujidae) at the landscape level. – European Journal of Entomology 107: 81 – 88.

VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, O., VAVŘÍČEK, D. & CUDLÍN, P. (2009): Ground vegetation dynamics in mountain spruce (Picea abies (L.) Karsten) forests recovering after air pollution stress impact. – Plant Ecology 205/2: 305 – 321.

Peer Reviewed Articles in Journal without Impact Factor

VÁVROVÁ, E. & CUDLÍN, P. (2010): Průběh dynamiky přízemní vegetace v závislosti na rozpadu a následné regeneraci stromového patra v horských smrčinách Krkonoš v období 1995-2006. – Opera Corcontica 47/Suppl. 1: 179 – 188.

VÁVROVÁ, E. & CUDLÍN, P. (2009): Dynamika přízemní vegetace v klimaxových horských smrčinách Krkonoš v různém stádiu rozpadu v období po výrazném snížení imisí SO2. – Zprávy České Botanické Společnosti 44/Materiály 24: 79 – 91.

VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, P. & JONÁŠOVÁ, M. (2007): Regenerační procesy horských klimaxových smrčin Krkonoš. – Opera Corcontica 44/2: 437 – 444.

VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, P. & ŠERÁ, B. (2006): Trendy přirozené obnovy klimaxových smrčin Krkonoš. – Zprávy České Botanické Společnosti 41/Materiály 21: 227 – 237.

MATĚJÍČEK, L., VÁVROVÁ, E., KONRÁDOVÁ, J. & GÖRNER, T. (2006): Applications of spatial modelling in environmental studies. – Acta Universitatis Carolinae Environmentalica 20: 73 – 99.

Peer Reviewed Proceedings Articles

CUDLÍN, O., CHUMANOVÁ-VÁVROVÁ, E., EDWARDS-JONÁŠOVÁ, M., HEŘMAN, M., ŠTĚPÁNEK, P. & CUDLÍN, P. (2017): Forest regeneration within the treeline ecotone in the Giant Mountains under climate change. – In: Urban, O., Šprtová, M., Klem, K. (eds.) Quo Vaditis Agriculture, Forestry and Society under Global Change? Conference Proceedings. Global Change Research Institute CAS, v.v.i., Brno, ISBN 978-80-87902-22-6, p. 86 – 90.

VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, P. & MATĚJÍČEK, L. (2005): Using GIS to study succession dynamics of floor vegetation in declining mountain Norway spruce forests. – In: Billen, R., Drummond, J., Forrest, D., João, E. (eds.): Proceedings of the GIS Research UK 13th Annual Conference GISRUK, 6. – 8. 4. 2005, Glasgow, Velká Británie, p. 543 – 546.

VÁVROVÁ, E., CUDLÍN, P., POLÁK, T., ŠERÁ, B., CHMELÍKOVÁ, E. & FALTA, V. (2004): Vzcházení a přežívání semenáčků smrku ztepilého v klimaxových smrčinách Krkonoš. – In: Polehla P. (ed.): Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, 15. – 16. 10. 2004, MZLU, Brno, Geobiocenologické spisy sv. 9, p. 163 – 168.

Chapter in Book

ROMPORTL, D., ANDREAS, M., BUFKA, L., CHUMANOVÁ, E. & STRNAD, M. (2010): Habitatové modely vybraných druhů velkých savců. – In: Anděl, P., Mináriková, T., Andreas, M. (eds.): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. Evernia, Liberec, ISBN 978-80-903787-5-9, p. 67 – 79.

CUDLÍN, P., MÜLLEROVÁ, T., JONÁŠOVÁ, M., VÁVROVÁ, E., CHMELÍKOVÁ, E., VČELÁKOVÁ, R., PLCH, R. & HOLUB, F. (2010): Regenerační procesy v rozpadávajících se smrčinách – případová studie v modelovém území Šadibolovci (Kysuce). – In: Konôpka, B. (ed.) Výskum smrečín destabilizovaných škodlivými činiteľmi. Národné lesnícke centrum, Zvolen, ISBN 978-80-8093-124-7, p. 79 – 88.

MATĚJÍČEK, L. & VÁVROVÁ, E. (2010): Spatio-temporal modeling of environmental stress impacts on vegetation changes in mountain forest. – In: Matějíček, L. (ed.): Environmental Modeling with GPS. Nova Publishers, New York, USA.

Other publications

ROMPORTL, D., BUFKA, L., CHUMANOVÁ, E., STRNAD, M. & ŠPAČKOVÁ, M. (2011): Prediktivní habitatové modely a jejich využití pro vymezování ekologických sítí. – In: Bryja, J., Řehák, Z., Zukal, J. (eds.): Zoologické dny 2011 - Sborník příspěvků. ISBN 978-80-87189-09-2.

ROMPORTL, D., VÁVROVÁ, E., BUFKA, L. & STRNAD, M. (2010): Využití nástroje Land Change Modeler for ArcGIS pro vymezování ekologických sítí. – In: Hamerská, I.: Sborník příspěvků z 19. konference GIS ESRI, ArcData Praha, s.r.o., Praha. ISBN 978–80–904450–4–8.

VÁVROVÁ, E. (2009): Dynamika přízemní vegetace a přirozená generativní obnova smrku ztepilého v horských smrčinách Krkonoš v období po výrazném snížení imisí SO2. – Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí.

Applied results

HAVRDOVÁ, L., ZAHRADNÍK, D., ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., ROMPORTL, D. & PEŠKOVÁ, V. (2016): Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu. Specializovaná mapa s odborným obsahem VÚKOZ, v.v.i., QJ1220218. Certifikace Mze: 2. 11. 2016, č.j. 60487/2016-MZE-16222/MAPA656. VÍKOZ. v.v.i., Průhonice, 28 s. ISBN 978-80-87674-15-4.
Mapa ke stažení zde ( 7,3 MB pdf ico).

ROMPORTL, D., CHUMANOVÁ, E., ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., PEŠKOVÁ, V. & STRNADOVÁ, V. (2015): Mapa potenciálního rizika výskytu a škod způsobených Phytophthora ×alni v lesních porostech ČR. Specializovaná mapa s odborným obsahem. QJ1220219. Certifikace 8.12.2015 MZe (č.j. 66448/2015-MZE-16222/MAPA627). 16 p.
Mapa ke stažení zde ( 12,4 MB pdf ico).