Skrýt nabídku
ČeskyEnglish

"For longer quote are displayed preferably only the names of local authors (RILOG)."

"The complete text quote (all authors, full name, attachments - if available, etc.) you get after clicking on."

Filter
Display # 
Title - Click for alphabetical sorting
ČERNÝ, K., CHUMANOVÁ, E., HAVRDOVÁ, L., HAŇÁČKOVÁ, Z., BRESTOVANSKÁ, T., ZÝKA, V. (2021): Invazní patogeny dřevin v životním prostředí-determinace chorob a možnosti omezení šíření a impaktu na lesní ekosystémy. Certif. Metodika, č.j. MZP/2021/620/2109.
ZÝKA, V., ČERNÝ, K., ZAHRADNÍK, D., VAIT, J., VOREL, A., ANDREAS, M., BARTÁK, V., STRNADOVÁ, V., BRESTOVANSKÁ, T., BULÍŘ, P. (2021): Péče o břehové porosty v prostředí s přítomností bobra evropského. Certif. metodika, č. MZE-69303/2021-16222/M232.
ŠEDIVÁ, J., VELEBIL, J., PODRÁBSKÁ, K., DRAHOŠOVÁ, H. (2021): Postupy množení vybraných endemických jeřábů klasickou generativní metodou a mikropropagací. Certifikovaná metodika č. 2/2021-057, VÚKOZ. Výstup projektu TAČR-TA03030037. 26 s.
VELEBIL, J., BUSINSKÝ, R., ZÝKA, V., ŠEDIVÁ, J. (2021): Metodika manag. zdroj. lokalit stenoend. druhů, jeřábu džbánského (Sorbus gemella) a jeřábu opominutého (Sorbus omissa), umožň. jejich ochranu. Certif. metod. č. 1/2021-057, VÚKOZ. TAČR-TA03030037.
ČERNÝ, K., MRÁZKOVÁ, M., HRABĚTOVÁ, M., HAVRDOVÁ, L., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D. (2020): Metodika hodnocení citlivosti podnoží ovocných dřevin vůči patogenům z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika UKZUZ 232915/2020. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 27 s.
ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., ZAHRADNÍK, D., GRÍGEL, J., ŠETINOVÁ, D. (2020): Integrovaná ochrana sazenic v lesních školkách před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika 68354/2020-MZE-16222/M216 17. 12. 2020, 35 s.
ČERNÝ, K., HAVRDOVÁ, L., HRABĚTOVÁ, M., MRÁZKOVÁ, M., GRÍGEL, J., ZAHRADNÍK, D., ŠETINOVÁ, D. (2020): Integrovaná ochrana ovocných dřevin před patogeny z r. Phytophthora. Certifikovaná metodika UKZUZ 231593/2020, 21. 12. 2020. VÚKOZ, v.v.i., 35 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., NÁROVEC, V. NÁROVCOVÁ, J. (2016): Rašelinové substráty s podílem tmavé rašeliny - jejich vlastnosti a použití. Certifikovaná metodika č. 1/2016-053, TAČR TA03020551, ISBN 978-80-87674-19-2, 34 s.
TLUSTOŠ, P., KAPLAN, L., SZÁKOVÁ, J., DUBSKÝ, M., ROUBÍKOVÁ, I., ŠRÁMEK, F. (2013): Využití pevné složky digestátu pro přípravu pěstebních substrátů. Certifikovaná metodika 9/2013-053, 20 s.
TLUSTOŠ, P., KAPLAN, L., DUBSKÝ, M., BAZALOVÁ, M. SZÁKOVÁ, J. (2014): Stanovení fyzikálních a chemických vlastností pevných a kapalných složek digestátu bioplynových stanic. Certifikovaná metodika 9/2014-053, 25 s.
ŠRÁMEK, F., DUBSKÝ, M. (2014): Hodnocení střešních substrátů a jejich zařazení do systému typových substrátů definovaných ve vyhlášce 131/2014 Sb. Certifikovaná metodika č. 1/2014-053, TAČR TA01020252, VÚKOZ, Průhonice, 25 s.
KUČOVÁ, V., DOSTÁLEK, J., EHRLICH, M., KUČA, K. (2015): Metodika standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny. Národní památkový ústav, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, České vysoké učení technické v Praze
SOJKOVÁ, E., BULÍŘ, P. & ŠIŘINA, P. (2015): Zásady ochrany a obnovy zeleně městských památkových zón. Certifikovaná metodika. NAKI DF11P01OVV035. Certifikace 20.11. 2015 MK (č.j. MK- 70338/2015 OVV)
SOJKOVÁ E., ŠIŘINA P. (2015): Hodnocení zeleně městských památkových zón. Certifikovaná metodika. NAKI DF11P01OVV035. Certifikace 24.7. 2015 MK (č.j. MK- 43963/2015 OVV)
BULÍŘ, P. (2013): Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti. VÚKOZ Průhonice,197 str., ISBN 978-80-8774-02-4. Certifikovaná metodika MK ČR - osvědčení č. 11 (č.j. 1353/2014 OVV).
BAROŠ A, VELEBIL J., BUSINSKÝ R., STROBLOVÁ L., HRUBÁ T., ŠANTRŮČKOVÁ M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno. NAZV QI112A138. Certifikace 20. 12. 2013 MZe (č. j. 83832/2013-MZE-16222/M79).
BAROŠ A, VELEBIL J., BUSINSKÝ R., STROBLOVÁ L., HRUBÁ T., ŠANTRŮČKOVÁ M. (2013): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř. NAZV QI112A138. Certifikace 20. 12. 2013 MZe (č. j. 83831/2013-MZE-16222/M78).
VÁVROVÁ, K., WEGER, J. (2013): Metodika stanovení potenciálu biomasy v zájmových územích s respektováním vazby na potravinovou bezpečnost. Certif. metodika MZe ČR - osvědčení č. 2/2013. Datum schválení metodiky 16. 12. 2013. Uživatel: EkoWATT CZ s.r.o.
MERTELÍK, J. a KLOUDOVÁ, K. (2013): Metodika inokulace jírovce mad'alu původcem choroby bleeding canker, bakterií Pseudomonas syringae pv. aesculi v polních podmínkách. Certifikovaná metodika č.j. SRS 060412/2013,ISBN 978-80-7427-142-7.
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., VELEBIL, J., BAROŠ, A., BULÍŘ, P. (2013): Obnova a dlouhodobá péče o břehové porosty v povodí Vltavy. Certifikace MZe: 20. 11. 2013, čj. 77365/2013-MZE-16222/M70. VÚKOZ, v.v.i., Průhonice, 135 s. ISBN: 978-80-85116-99-1.
ŠEDIVÁ, J., MERTELÍK, J., KLOUDOVÁ, K. (2012): Mikropropagace jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum L.). Certifikovaná metodika č. 11/2012–057. VÚKOZ, Průhonice.
BAROŠ, A., MARTINEK, J. (2011): Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou. Certifikovaná metodika č. 2/2011-050. Výstup výzkumného záměru MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 84 s.
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V. (2011): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – management napadených porostů. VaV SP-2d1/36/07. Certifikace 30.4.2012 MŽP (čj. 31987/ENV/12, 1998/610/12). VÚKOZ, Průhonice, 31 s.
MRÁZKOVÁ, M., ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., FILIPOVÁ, N. (2011): Identifikace symptomů napadení dřevin a okrasných rostlin patogeny z rodu Phytophthora de Bary. VaV SP-2d1/36/07. Cert. 21.3.2012 MZE (čj. 53997/2012-MZE-16222/M40). VÚKOZ, Průhonice, 37 s.
SOJKOVÁ, E., ŠMÍDOVÁ, Š. (2011): Hodnocení zeleně v urbanizovaném prostoru a návrh opatření pro zvýšení její funkční stability – Certifikovaná metodika č. 3/2011-050. VÚKOZ, Průhonice.
VEJSADOVÁ, H. a kol. (2011): Metodika komplexní ochrany ohrožené borovice blatky (Pinus uncinata subsp. uliginosa) na příkladu populace v přírodní rezervaci Borkovická blata. MŽP, 16.12.2011 pod č.j. 97573/ENV/11-3327/620/11. VÚKOZ, Průhonice.
WEGER J. (2011): Metodika posuzování projektů na založení porostů RRD k energetickému využití z hlediska biodiverzity, ochrany přírody a krajiny. MŽP ČR – č. j. 20445-ENV-11. 31.3.2011, metodika VÚKOZ č. 7/2011-057. VÚKOZ, Průhonice.
ANDREAS, M., CEPÁKOVÁ, E., HANZAL, V. (2010): Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. AOPK ČR, Praha, 95 s.
ČERNÝ, K., STRNADOVÁ, V., GREGOROVÁ, B., MRÁZKOVÁ, M. (2010): Onemocnění olší způsobené druhem Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk – ident. choroby, odběr vzorků. VaV SP-2d1/36/07. 1.2.2011 MŽP (čj. 6405/ENVV/11, 110565/ENV/10). VÚKOZ, Průhonice, 26 s.
DUBSKÝ M., ŠRÁMEK F. (2010): Výživa stopovými živinami v produkci hrnkových květin. Certifikovaná metodika č. 3/2010-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 27 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., CHALOUPKOVÁ, Š. (2010): Pěstební substráty s přídavkem sprašové hlíny. Certifikovaná metodika č. 1/2010-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 19 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F., CHALOUPKOVÁ, Š. (2010): Systémy výživy poinzécií Euphorbia pulcherrima zaměřené na eliminaci okrajových nekróz listů. Certifikovaná metodika č. 2/2010-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 18 s.
HAVLÍČKOVÁ, K., WEGER, J., KNÁPEK, J., GALLO, P. (2010): Metodika stanovení potenciálu biomasy na zemědělské půdě pro úroveň kraj. Certifikovaná metodika č. 6/2010-057. Uznána MŽP ČR.
OBDRŽÁLEK, J., VEJSADOVÁ, H., KNORROVÁ, S. (2010): Technologie generativního množení a dopěstování střevičníku Cypripedium calceolus L. s využitím v záchranných programech. Recenzovaná metodika č. 5/2010-053. VÚKOZ, Průhonice, 27 s.
ŠEDIVÁ, J., ŽLEBČÍK, J. (2010): Metodika zachování koniklece jarního [Pulsatilla vernalis L. (Mill.)] v ČR. Certifikovaná metodika č. 5/2009-053, 063, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 15 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2009): Pěstební substráty s přídavkem odpadní minerální plsti. Cetrifikovaná metodika č. 1/2009-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 21 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2009): Systémy hnojení okrasných dřevin v kontejnerech. Certifikovaná metodika č. 2/2009-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 20 s.
HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J., STRAŠIL, Z. (2009): Metodika ekonomického hodnocení pěstování víceletých energetických plodin. – Dostupné na: http://daze.vukoz.cz/daze/index.jsp
NACHLINGEROVÁ, V., HAJDA, K. (2009): Metodika pěstování popínavých květin ve velkých květináčích nebo v závěsných nádobách. Certifikovaná metodika č. 3/2009-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 28 s.
OBDRŽÁLEK, J., BUSINSKÝ, R., VELEBIL, J. (2009): Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Pinus L., borovice. Uplatněná metodika č. 8/2009–053. VÚKOZ, Průhonice, 6 s.
OBDRŽÁLEK, J., BUSINSKÝ, R., VELEBIL, J. (2009). Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Quercus L., dub. Uplatněná metodika č. 9/2009–053. VÚKOZ, Průhonice, 5 s.
OBDRŽÁLEK, J., BUSINSKÝ, R., VELEBIL, J. (2009). Protokol pro zkoušky odlišnosti uniformity a stálosti nových odrůd rodů Spiraea L., tavolník. Uplatněná metodika č. 10/2009–053. VÚKOZ,Průhonice, 5 s.
OBDRŽÁLEK, J. (2009): Metodika heterovegetativního množení buku lesního (Fagus sylvatica L.) a její uplatnění ve šlechtění dřevin. VÚKOZ, Průhonice, VÚLHM, Jíloviště-Strnady, osvědčení 3851/2009-16220/M2, Lesnický průvodce č. 5, 24 s.
OBDRŽÁLEK, J., ŽLEBČÍK, J. (2009): Metodika generativního a heterovegetativního množení jeřábu českého (Sorbus bohemica) a její uplatnění při záchraně dalších vzácných a ohrožených druhů jeřábů, MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 16 s.
ŠEDIVÁ, J., ŽLEBČÍK, J. (2009): Zachování lýkovce vonného (Daphne cneorum L.) v ČR. Certifikovaná metodika č. 4/2009-053, 063, výstup výzk. záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 16 s.
DUBSKÝ, M., ŠRÁMEK, F. (2008): Pěstební substráty s přídavkem kompostů, jejich příprava a hodnocení. Certifikovaná metodika č. 2/2008-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 24 s.
HAVLÍČKOVÁ, K., KNÁPEK, J., VAŠÍČEK, J. (2008): Metodika ekonomického hodnocení pěstování rychle rostoucích dřevin. VÚKOZ, Průhonice, 20 s.
HAVLÍČKOVÁ, K., ŠEDIVÁ, J. (2008): Metodika zakládání opláštění plantáže rychle rostoucích dřevin. Uplatněná metodika MŽP. VÚKOZ, Průhonice.
NACHLINGEROVÁ, V. (2008): Metodika pěstování hrnkových květin pro letní využití skleníků. Uplatněná metodika č. 1/2008-053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 37 s.
SOJKOVÁ, E., KIESENBAUER, Z.(2008): Regenerace obytného vnitrobloku. Uplatněná metodika č. 1/2008-053, výstup výzkumného záměru č. MZP00027073016/2008-050. VÚKOZ, Průhonice.
ŽLEBČÍK, J. (2008): Pěstování vodních rostlin a jejich ochrana na přírodním stanovišti. Certifikovaná metodika č. 5/2008–053, výstup výzkumného záměru č. MZP0002707301. VÚKOZ, Průhonice, 15 s.
DOSTÁLEK, J. (2003): PC program – Arboreus 1.0, Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. Příloha č. 1 k pokynu č. 1/2003 ředitele odboru ekologie krajiny a lesa MŽP. VÚKOZ, Průhonice, s.19–22.
HENDRYCH, J. (2003): Koncepce péče, ochrany a obnovy kulturně historického rázu krajiny v rámci programů péče o krajinu. Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. VÚKOZ, Průhonice, s. 5–13.
OBDRŽÁLEK, J., VALNÝ, P. (2003): Jakostní ukazatele školkařských výpěstků využitelných pro krajinotvorné programy. Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. VÚKOZ, Průhonice, s. 23–38.
WEBER, M., DOSTÁLEK, J. (2003): Výběr domácích dřevin pro výsadbová opatření v rámci krajinotvorných programů. Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů. VÚKOZ, Průhonice, s. 13–18.