Panel nástrojů pro slabozraké

Agrolesnické systémy pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožované dopady klimatických změn a lidskou činností

KÓD PROJEKTU: TH04030409

Základní data projektu

Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Jan Weger, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta tropického zemědělství, České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická, Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební, Geocart CZ a.s.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je výzkum a kvantifikace předpokládaných mimoprodukčních funkcí a přínosů tradičních a moderních ALS tzn. silvo-orných, silvo-pasených, výmladkových plantáží aj. pro současnou krajinu zejm. v oblasti ochrany půdy, teplotního a vodního režimu a biodiverzity jak na úrovni vybraných stanovišť tak i krajiny. Důležitým cílem je i získat informace o výsadbě, růstu a vhodném managementu pěstování dřevin na zemědělské půdě a možném ovlivnění vlastní zemědělské produkce těmito dřevinami (růst a výnosy zemědělských plodin, welfare hospodářských zvířat). Cílem je i identifikovat vhodnou podporu rozvoje agrolesnických systémů vhodných pro přírodní a vlastnicko-ekonomické podmínky ČR pro ochranu a obnovu funkcí krajiny ohrožovaných dopady klimatických změn a lidskou činností.

 

Výsledky

Doporučené postupy a komponenty agrolesnických systémů pro obnovu a posílení mimoprodukčních funkcí krajiny (NmetS)

Metodika byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON TH04030409 a je určená primárně jako metodický podklad pro činnost garantů projektu k tvorbě adaptačních opatření na klimatickou změnu v krajině, resp. pro pozemkové úpravy. Metodika je dále určena odborným organizacím, hospodařícím zemědělcům a nevládním organizacím, které je mohou využít v praxi zakládání funkčních a produkčních agrolesnických systémů.