Panel nástrojů pro slabozraké

Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

KÓD PROJEKTU: TL01000298 

Základní data projektu

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2020
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Jan Weger, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta tropického zemědělství
Projektoví partneři: Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Asociace soukromého zemědělství České republiky
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socio-ekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou. Na základě podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šetření a produkčně-ekonomických dat shromážděných od zemědělců budou komplexně hodnoceny přínosy ALS na zemědělské půdě. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, příležitosti a podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Konečným výstupem projektu budou jak výsledky v podobě vědeckých publikací tak zejména podklady (metodiky) pro uplatnění a zavádění agrolesnických systému v ČR.