Panel nástrojů pro slabozraké

Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů

KÓD PROJEKTU: GA20-09895S

Základní data projektu

Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Hlavní příjemce: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Projektoví partneři: Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: V posledním desetiletí přibývá dokladů holocenní kontinuity otevřených stanovišť v oblastech klimaticky příhodných pro růst lesa. Předkládaný interdisciplinární projekt si klade za cíl ověřit pomocí multi-proxy přístupu, zda můžeme mimořádnou druhovou bohatost stepních luk ve východní části střední Evropy pomoci vysvětlit jejich holocenní kontinuitou. Budeme 1) analyzovat záznam lokálních paleoekologických proxy (půdní uhlíky, fytolity, další půdní vlastnosti spojené s půdní pamětí), spolu s pylem a makrozbytky; 2) syntetizovat data o vegetaci extrémně druhově bohatých stepních luk s cílem vztáhnout jejich proměnlivost k jejich historii. Propojení poznatků o holocenní historii a dnešním složení vegetace nám pomůže lépe posoudit význam minulosti pro současnou diverzitu tohoto ekosystému. To má význam pro studium biodiverzity a pro ochranu přírody, které se snaží porozumět příčinám rozmanitosti rostlin a udržovat ji. Naše poznatky mohou být užitečné i pro odhad budoucí dynamiky biodiverzity při studiu globálních změn.