Panel nástrojů pro slabozraké

Biorafinace jako oběhové technologie

KÓD PROJEKTU: TN01000048

Základní data projektu

Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing.Vávrová Kamila, Bc., Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence
Hlavní příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Projektoví partneři: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí, České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Algamo s.r.o., BRIKLIS, spol. s r.o., EcoFuel Laboratories s.r.o., ORLEN UniCRE a.s., RABBIT Trhový Štěpánov a.s., REMA Systém, a.s., Mgr. David Novotný
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: NCK BIOCIRTECH pokrývá celou problematiku zpracování biomasy mikrobiální, rostlinné, živočišné i odpadní včetně komunálního původu a čistírenských kalů pomocí chemických, biochemických i fyzikálních procesů za účelem získání cenných produktů s vysokou přidanou hodnotou využitelných v potravinářství, zemědělství, zpracovatelském i energetickém průmyslu. Cílem jsou nové produkty z obnovitelných zdrojů zpracované environmentálně šetrnými technologiemi v souladu s cirkulární ekonomikou řešící aktuální společenská témata (potravinová udržitelnost, využívání přírodních zdrojů, udržitelná energetika). Výzkumný potenciál pracovišť zvýší konkurenceschopnost českých podniků (nejen účastníků projektu) ve světě a obohatí jejich komerční sortiment.