Panel nástrojů pro slabozraké

Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand)

KÓD PROJEKTU: SS02030018

Základní data projektu

Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2026
Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí, Masarykova univerzita v Praze / Přírodovědecká fakulta, Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta, Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Webové stránky projektu: divland.cz

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření výzkumného centra, které bude generovat výstupy využitelné jak pro strategické plánování v oblasti ochrany přírody, krajiny a biodiverzity, tak pro řešení aktuálních problémů, které se v krajině a jejích ekosystémech objevují. Předmětem zájmu výzkumného centra jsou krajina, specifické typy ekosystémů (lesní ekosystémy, agroekosystémy) a biodiverzita, včetně fenoménu biologických invazí. Centrum si klade za cíl formulovat nové systémy monitoringu a vytvořit provázaný systém hodnocení jevů a procesů definujících současnou podobu krajiny, ekosystémů a na ně navázané biodiverzity. Konkrétními cíli projektu jsou: (i) vývoj a etablování standardizovaného monitoringu krajiny na úrovni ČR, (ii) vyhodnocení dynamiky lesních ekosystémů a agroekosystémů v kontextu změny klimatu, včetně míry jejich degradace, (iii) návrh komplexního hodnocení stavu a změn biodiverzity a identifikace významných faktorů jejího ohrožení s důrazem na problematiku biologických invazí, (iv) rozvoj nástrojů komplexního monitoringu, vytvoření metodických podkladů pro strategické rozhodování a návrh managementových opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu na krajinu a ekosystémy v podmínkách ČR. Nástrojem k naplnění těchto cílů bude sdílení informací a dat, jejich syntéza a společná interpretace v rámci širokého multioborového týmu. Veškeré výstupy výzkumného centra budou prezentovány na webových stránkách, v rámci tematických workshopů a konferencí tak, aby bylo zajištěno co možná nejširší využití výsledků v rámci dotčených subjektů (MŽP, MZe, MMR, orgánů ochrany přírody ad.).