Panel nástrojů pro slabozraké

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA)

KÓD PROJEKTU: SS04030013

Základní data projektu

Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2026
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Vávrová Kamila, Bc., Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova / Centrum pro otázky životního prostředí
Projektoví partneři: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Technologické centrum AV ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Komora obnovitelných zdrojů energie, z.s., Idealab, s.r.o., EEIP, a.s., Datlab s.r.o., Cambridge Econometrics Hungary Kft
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Webové stránky projektu: seepia.cz

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvořit interdisciplinární výzkumné centrum, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti ŽP. Centrum bude rozvíjet metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu chování a poskytovat MŽP a dalším orgánům státní správy expertní podporu při tvorbě politik a strategií vycházejících ze Zelené dohody (ZD) na základě výzkumu současných a budoucích dopadů na ŽP, ekonomiku a společnost. S dosaženými výstupy seznámíme odbornou a širokou veřejnost. Centrum sestávající z 12 výzkumných organizací, univerzit a podniků disponujících širokou expertízou se zaměří na dosažení 3 hlavních cílů:

1) Environmentální a socioekonomické hodnocení politik Rozvineme kvantitativní metody a postupy ex post evaluací a vyhodnotíme efektivitu politik v oblasti ŽP. Ex ante vyhodnotíme dopady ZD, sestavíme makro-ekonometrický a CGE model a využijeme optimalizační a simulační modely, včetně regionální input-output analýzy, pro ověření dopadů scénářů. Vytvoříme knowledge transfer hub pro co-design politik jako sdílenou analytickou databázi s přenosem informací mezi garanty jednotlivých částí strategického cyklu.

2) Rozvoj a aplikace foresightových metod Rozvineme metody foresightu s cílem identifikovat nové trendy a reflexe v podobě vývojových scénářů, které přispějí k pochopení transformačních procesů ve společnosti, výzkumu a technologiích, jako předpoklad pro identifikaci současných a budoucích socioekonomických a environmentálních výzev a jejich dopadů.

3) Zahrnutí postojů a chování veřejnosti do procesu tvorby politik Rozvineme přístupy čerpající z behaviorální a experimentální ekonomie, sociální psychologie a sociologie. Připravíme a uskutečníme behaviorální experimenty, které umožní hodnocení účinnosti a přijatelnosti opatření a připravenosti na strukturální změny ve směru vytýčeném ZD. Kontinuálním sociologickým výzkumem vývoje veřejného mínění ve vztahu k ŽP přispějeme k posílení způsobů komunikace politik.