Panel nástrojů pro slabozraké

Dendrologická zahrada jako pokračovatelka zahradnické a krajinářské tradice v Průhonicích

KÓD PROJEKTU: DH23P03OVV072

Základní data projektu

Rok zahájení: 2023
Rok ukončení: 2027
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Jiří Velebil

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: DH – Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (2023–2030)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je identifikace kulturních hodnot krajiny a zachování odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury, včetně specifikace režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury. Modelovým objektem je Dendrologická zahrada (DZ) Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i (VÚKOZ) v Průhonicích, která je cenným dílem krajinářské architektury a zároveň jedním z nejvýznamnějších sbírkových objektů s dlouholetou tradicí. Budou vytvořeny podklady pro doplňování a rozšiřování její stávající dokumentace a zároveň zpřístupňování a využívání jejího kulturního a oborového významu veřejnosti. Výzkum se bude věnovat historii DZ před a zejména po jejím založení v kontextu činnosti Československé dendrologické společnosti, vývoji vnitřního členění a organizace DZ, vývoji sortimentu, podílu osobností zahradnického výzkumu na jejím budování a jejich odkazu. Budou prezentovány zahradně krajinářské hodnoty DZ, její oborové zahradnické tradice a význam objektu v zemědělské krajině s vysokým podílem zastavěného území formou zpracování historického vývoje doplněného analytickými mapovými výstupy. Pozornost bude zaměřena na vývoj území a jednotlivých tematických celků. Dalším z cílů je tvorba nástrojů k uchování historického tradičního sortimentu rostlin v podobě zpracování jejich elektronické databáze. Ta bude reflektovat proměny ve složení rostlin od založení zahrady po současnost, u dřevin navíc ve vazbě na jejich výskyt v ČR, rok introdukce do ČR a místo prvního pěstování v ČR. Tyto údaje budou zároveň dokumentovat postavení jednotlivých taxonů ve vývoji krajinářské architektury. Výsledky výzkumu budou dále prezentovány mapovými výstupy, výstavou spojenou s konferencí v areálu DZ a dvěma monografiemi.