Panel nástrojů pro slabozraké

DIGItal Tools to help AgroForestry meet climate, biodiversity and farming sustainability goals: linking field and cloud

Základní data projektu

Kód: 101059794
Rok zahájení: 2022
Rok ukončení: 2026
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Jakub Houška, Ph.D.
Poskytovatel: Evropská komise
Program: Topic: HORIZON-CL6-2021-CLIMATE-01-08
Type of Action: HORIZON-RIA
Hlavní příjemce: INRA France
Projektoví partneři: Z ČR: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.; Česká zemědělská univerzita v Praze, kromě toho dalších 30 partnerů ze zahraničí (Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Kenya, Latvia, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, United Kingdom, USA)

Odkaz na web: digitaf.eu

 

Cíle projektu:

Potenciál agrolesnictví (AF) v adaptaci a zmírňování změny klimatu, zachování biologické rozmanitosti, ochraně půdy a obecněji v udržitelnosti zemědělství byl v posledních desetiletích prokázán v různých kontextech (Torralba et al 2016; Giannitsopoulos et al. 2020). Stále však existuje mnoho překážek, jako je ochota přijmout AF, ekonomická proveditelnost, další sociálně-ekonomické nebo institucionální bariéry (Garcia de Jalon et al. 2018). Účinnost agroekologických řešení (včetně AF) je navíc velmi závislá na kontextu a agrolesnické systémy (AFS) by měly být optimalizovány tak, aby maximalizovaly jejich výhody z hlediska produktivity, ziskovosti, udržitelnosti a poskytování ekosystémových služeb (ES). „Jak naplnit potenciál AF v celé řadě pedoklimatických a socioekonomických podmínek v Evropě“ zůstává otevřenou výzvou. Celkovým cílem DIGITAF je rozšířit a posílit AF v Evropě nastavením správných podmínek pro vysoce kvalitní implementaci tohoto zemědělského systému. Jinými slovy: zajistit, aby byl správný strom vysazen na správném místě a spravován správným způsobem, jak podpořit zmírňování změny klimatu a přizpůsobení zemědělského hospodaření k zajištění udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. K dosažení tohoto cíle bude DIGITAF implementovat tzv. mulit-actor approach (MAA), který bude přímo v kontaktu s aktéry, jejichž rozhodnutí ovlivňují vývoj AF. Cílové skupiny pro které budou vytvářeny nástroje v rámci projektu DIGITAF lze rozdělit do tří skupin:  policy actors (sektor vytvářející politiky a její nástroje, včetně dotačních titulů), practitioners (farmáři, vlastníci půdy, atd.), beneficiaries of AF (účastníci value chain až koncoví zákazníci).

V rámci projektu bude VUKOZ participovat na vědeckém výzkumu biofyzikálních aspektů ALS na základě stávajících výzkumných ploch z předešlých projektů (biodiverzita, protierozní fce, potenciál sekvestrace uhlíku – mitigace klimatických změn). Dále se zapojí do balíku ekonomických nástrojů a identifikace „value chain“, mimo jiné ve spolupráci s ČVÚT (formou subdodávky). Česká republika bude tvořit tzv. „living lab“ (1 ze 6 v Evropě), tj. prostor, kde se budou vytvořené nástroje ověřovat v praxi. Nejedná se o geograficky ohraničený prostor, ale o prostor definovaný přírodními a socio-ekonomickými podmínkami se specifickými stakeholdery (MZe, MŽP, státní správa na krajské úrovni, farmáři – spolupráce s Asociací soukromých zemědělců, a výzkumné demonstrační plochy).

Abstract:

Agroforestery (AF) has already proven its potential for farm sustainability, climate change mitigation & adaptation, biodiversity preservation, and soil conservation. However, AF performances are context-dependent, and many barriers hinder its adoption, such as lack of tools for decision-making, assessing economic, environmental, social benefits, and monitoring of policies and their impact on AF. DigitAF will boost AF implementation in the EU and beyond thanks to the co-development of digital tools tailored to the needs and concerns of DigitAF target groups. To engage actors whose decisions impact AF implementation,DigitAF will:

(1) Support policy-actors at various scales to design more efficient policies supporting AF adoption & carbon farming;

(2) Provide tools helping practitioners (farmers…) deal with the complexity of AF systems. DigitAF will allow them to optimize the design and management of agroforestry systems at field and farm scale;

(3) Enhance capacities of actors to assess, quantify and market the economic, environmental and social performance and benefits of AF.

The end-user centred multi-actor approach of DigitAF will be made possible by implementing 6 living labs (LL) in Italy, Germany, Netherland, United Kingdom, Finland and the Czech Republic. Open-source tools will be co-developed thanks to the existing or novel practical knowledge, scientific evidence and models. They will be tested with the end-users from LL and improved thanks to their feedback. Larger dissemination to target groups will be ensured through DigitAF partners gathering members and networks across EU.

DigitAF consortium brings together 25 partners from 21 countries from the EU, Associated Countries and beyond, composed of RTOs

(9), universities (5), SMEs (6), European and international organisations (4), NGO and cooperative (1). DigitAF consortium and the LL cover all AF value chain actors, thus efficiently supporting AF implementation in the EU.