Panel nástrojů pro slabozraké

Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek

KÓD PROJEKTU: SS01010231

Základní data projektu

Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Sucharová Julie, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
Projektoví partneři: Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem předkládaného projektu je přispět k

  • podrobnějšímu pochopení vztahu mezi atmosférickou depozicí, znečištěním vod a dalších složek životního prostředí pro rizikové látky, zejména vybrané těžké kovy a PAU
  • vhodnému návrhu opatření pro zlepšování stavu vodních útvarů podle Rámcové směrnice o vodách
  • případně k optimalizaci sítě monitoringu vod

Pro správné zacílení opatření je potřeba odlišit zatížení vodního prostředí znečišťujícími látkami z ovzduší a z jiných zdrojů, odlišit aktuální vstupy z ovzduší od zatížení, které pochází ze znečištění ovzduší v minulosti, ale je dosud deponováno v jiných složkách životního prostředí a postupně se uvolňuje.