Panel nástrojů pro slabozraké

Dynamika šíření kůrovcovitých v přirozeně disturbovaném smíšeném temperátním lese na různých prostorových škálách

KÓD PROJEKTU: QJ1230371

Základní data projektu

Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2015
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Libor Hort
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Program: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (KUS)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Celkově (v prostorovém i časovém měřítku) zhodnotit odolnostní potenciál smrku ztepilého ve smíšených přirozených lesích s dominancí smrku a buku jako základní východisko typu managementu lesních rezervací a okolních hospodářských porostů. Hlavními otázkami k řešení jsou: ? Jaká je role disturbancí Ips typographus (IT) v dynamice přirozených smíšených temperátních lesů? ? Jaké faktory řídí časoprostorové šíření Ips typographus na úrovni jedince a porostní struktury a jak se tyto faktory kombinují? ? Jak probíhá časoprostorové šíření IT ve vazbě k porostní struktuře, stanovišti a disturbanční historii? ? Jak průběh gradace IT ovlivňuje vývoj prostorové a druhové struktury lesa? ? Jaký je optimální počet opatření k ochraně lesa ve vztahu k populaní hustotě IT, porostním charakteristikám a množství neasanované polomové hmoty?