Panel nástrojů pro slabozraké

Dynamika smíšených temperátních lesů – sjednocování a objektivizace konceptuálních modelů

KÓD PROJEKTU: LH12038

Základní data projektu

Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2015
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Kamil Král, Ph.D
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: KONTAKT II
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Smithsonian Environmental Research Center, Smithsonian Conservation Biology Institute
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je zodpovědět následující otázky: 1) Jsou v evropských a severoamerických temperátních lesích ponechaných samovolnému vývoji pozorovatelné srovnatelné jemnozrnné porostní struktury? 2) Lze tyto jemnozrnné porostní struktury popsat středoevropským modelem vývojových stádií a fází (Korpel 1982, 1995)? 3) Jaké jsou kvantitativní a kvalitativní charakteristiky výsledné mozaiky plošek v určitém stádiu vývoje? Jsou tyto charakteristiky pro jednotlivá stádia a fáze rozdílné či specifické? 4) Liší se kvantitativní a kvalitativní charakteristiky textury porostu v různých typech temperátních lesů ve střední Evropě a Severní Americe? Jsou tyto charakteristiky v čase stálé? 5) Mají jednotlivé plošky v určitém stádiu vývoje – vylišené z opakovaně měřených stromových map – předpokládanou chronologickou posloupnost (dorůstání-optimum-rozpad), nebo je pozorovaná porostní struktura a textura výsledkem mnoha víceméně náhodných drobných disturbancí?