Panel nástrojů pro slabozraké

Ekonomické aspekty invaze Phytophthora alni v průběhu klimatické změny

KÓD PROJEKTU: QJ1220219

Základní data projektu

Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2016
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Program: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (KUS)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Povodí Vltavy, s. p.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je identifikace škod způsobených invazí Phytophthora alni do břehových a dalších porostů, identifikace rizikových oblastí, porostů a toků, kde by měla být přednostně uplatňována opatření (i preventivní) k omezení významu invaze. Cílem projektu je zohlednění vlivu klimatické změny na probíhající invazi a její význam. Cílem projektu je vypracování opatření, které při uplatnění směrem ze státní správy a jeho akceptaci správci toků a majiteli porostů zajistí zmírnění rizik a dopadů vyplývajících z biologické invaze Phytophthora alni v ČR. V důsledku uplatnění výsledků projektu dojde v dlouhodobé perspektivě ke stabilizaci situace v lesním a vodním hospodářství, v ochraně přírody a krajiny a v dalších oblastech a dojde k zabránění nejvýznamnějších škod, které invaze může způsobit. Projekt předpokládá tvorbu 6 aplikovaných výsledků dvou typů a 6 článků (z toho 3 v časopisech ve světových databázích): 1x Nmet 5x Nmap 2x Jimp 1x Jneimp 3x Jrec