Panel nástrojů pro slabozraké

Ekosystémové inženýrství a komplexita půd v přirozených temperátních lesích

KÓD PROJEKTU: GA16-15319S

Základní data projektu

Rok zahájení: 2016
Rok ukončení: 2018
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Organismy někdy ovlivňují abiotické prostředí, čímž mohou zlepšovat vlastnosti stanoviště pro sebe nebo jiné druhy (ekosystémové inženýrství, EI). Takto mohou jednotlivé stromy skrze nejrůznější biomechanické a biochemické vlivy (BBV) působit na pedogenezi a diverzitu půd. V projektu se pokusíme vysvětlit roli BBV v pedogenezi přirozených temperátních lesů. Budeme testovat hypotézy, že (1) BBV významně ovlivňují půdotvorné procesy (např. zvětrávání, podzolizaci, braunifikaci, iluviaci jílu, transformaci a translokaci organické hmoty) a pedodiverzitu, a že (2) tyto vlivy vedou k tvorbě nik pro některé druhy dřevin. Za tím účelem budeme analyzovat prostorový vzor (pattern) a dynamiku BBV (frekvenci jevů, jejich plošný a objemový význam, kvalitativní dopad na pedogenezi), stejně jako roli dalších půdotvorných faktorů, hlavně topografie. V interdisciplinárním projektu využijeme rozsáhlá dlouhodobá data z výjimečně zachovalých lokalit přirozených lesů evropského významu.