Panel nástrojů pro slabozraké

Fungují zákony metabolické teorie v evropských temperátních přirozených lesích? Testování v různém prostorovém měřítku.

KÓD PROJEKTU: GA15-23242S

Základní data projektu

Rok zahájení: 2015
Rok ukončení: 2019
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Kamil Král, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Obecná pravidla metabolické teorie (WBE) aplikovaná jejími autory i na strukturu a dynamiku přirozených lesů vzbudila ve světě veliký ohlas i značné kontroverze. Řada autorů empiricky ověřovala její predikce na rozsáhlých datových souborech z různých biomů, s různými (většinou však negativními) závěry. I její kritici ale oceňují, že poskytuje jasný rámec pro porozumění biologickým procesům v čase a prostoru. Platnost (či odchylky od) jejích predikcí v evropských přirozených temperátních lesích však dosud nikdo rozsáhle nezkoumal. Předkládaný projekt hodlá tuto mezeru v poznání zaplnit. Ověřovány budou predikce tloušťkového rozložení přirozených porostů, jejich růstu a mortality a to na rozsáhlých a dlouhodobých datových řadách na výškovém gradientu stanovišť. Důkladně bude zkoumán alometrický vztah tloušťky kmene a objemu koruny a zejména předpoklad konstantního objemu korun v porostu během samovolného prořeďování v různých prostorových měřítcích. Objem a morfologie korun bude měřena pomocí pozemního laserového skenování. Bude sledováno i prostorové uspořádání demografických procesů.