Panel nástrojů pro slabozraké

Fyziologická, morfologická a růstová reakce jedle a buku podél geografického gradientu – základ pro predikci budoucího vývoje trendů

KÓD PROJEKTU: GF21-47163L

Základní data projektu

Rok zahájení: 2021
Rok ukončení: 2024
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Kamil Král, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu LEAD Agency
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Evropské lesy čelí vážnému ohrožení rychlými klimatickými změnami, které ovlivňují současné i budoucí druhové rozšíření dřevin. Předkládaný projekt se soustředí na buk lesní a jedli bělokorou, jakožto dva významné druhy vyskytující se ve velké části Evropských lesů středních a vyšších nadmořských výšek. Karpaty slouží jako modelová plocha, která se vyznačuje potřebným geografickým a klimatickým gradientem. Fyziologické a morfologické znaky lesních ekosystémů budou korelovány s klimatem a růstem a růst dřevin bude dán do vztahu s různými indexy ze satelitech snímků získaných podél sledovaného gradientu. Měřené parametry budou spolu s klimatickými daty použity k vytvoření realistického modelu růstu pro oba studované druhy stromů a k vytvoření scénářů reakce těchto dřevin na budoucí změny klimatu i s použitím sofistikovaných algoritmů strojového učení. Ke správnému pochopení kombinovaného efektu různých faktorů bude použit multidisciplinární přístup zahrnující ekofyziologická a morfologická měření, anatomii dřeva, anýzu izotopů uhlíku, metody dálkového průzkum země a modelování