Panel nástrojů pro slabozraké

GEO/BIODIVERZITA v krajině – komplexní hodnocení druhové a habitatové diverzity v kontextu stávající míry územní ochrany

KÓD PROJEKTU: TH03030542

Základní data projektu

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2021
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Dušan Romportl, Ph.D., RNDr.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Projekt si klade za cíl komplexní zhodnocení geo/biodiverzity na krajinné úrovni pro území celé ČR, které umožní kvalifikované rozhodování o managementu krajiny a prioritizaci péče o zvláště chráněná území. Řešení projektu se sestává s řešení čtyř dílčích cílů a jejich následné syntézy: 1. analýza geodiverzity; 2. analýza habitatové a druhové diverzity; 3. analýza antropogenní transformace a vyhodnocení očekávaných rizik; 4. analýza územní ochrany. Datové sady, vytvořené v průběhu řešení projektu, budou představovat významný podklad pro ucelené hodnocení druhové a habitatové biodiverzity v kontextu míry jejich antropogenní transformace a pro hodnocení potenciálu rozvoje územní ochrany přírody a krajiny.