Panel nástrojů pro slabozraké

Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

KÓD PROJEKTU: DG18P02OVV019

Základní data projektu

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce
Projektoví partneři: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Národní památkový ústav, Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Projekt si klade za cíl přispět k poznání, systematické dokumentaci a nastavení objektivních hodnotících kritérií pro specifickou skupinu technických památek – historické vodohospodářské stavby. Hlavním cílem projektu je vytvoření metodiky jednoznačné identifikace, třídění, hodnocení z hlediska památkové péče, ochrany a obnovy historických vodohospodářských objektů, a to prostřednictvím kritérií stanovených na základě interdisciplinárního přístupu.

Těchto cílů bude dosaženo:

  • dokumentací a analýzou vývoje těchto památek ve vybraných modelových územích s využitím historických topografických map pěti časových období a dalších archivních zdrojů,
  • komparativní analýzou vývoje různých typů vodohospodářských objektů ve vybraných modelových územích s odlišnými přírodními i socioekonomickými podmínkami.

Vytvořeny budou:

  • soubory map (výsledky typu Nmap),
  • metodický postup identifikace, třídění a hodnocení vodohospodářských objektů (výsledek typu Nmet), který bude významným přínosem pro další výzkumné činnosti zahrnující dokumentaci, hodnocení, ochranu a obnovu specifického fondu kulturního dědictví. Mapové výsledky projektu budou rovněž implementovány do informačního systému NPÚ a rozšíří tím současný systém o komplexně zpracované tematické databáze historických vodohospodářských staveb v pěti časových obdobích v různých regionech ČR. Do IS NPÚ budou začleněny také databáze identifikovaných vodohospodářských staveb ve vybraných modelových územích. Mapy s odborným obsahem budou znázorňovat vývoj těchto staveb až po současnost. Pro posílení historického povědomí veřejnosti a propagaci tohoto typu kulturně-technického dědictví bude na konci projektu uskutečněna výstava (koncipovaná jako putovní) opatřená kritickým katalogem.