Panel nástrojů pro slabozraké

Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky

KÓD PROJEKTU: DG16P02M034

Základní data projektu

Rok zahájení: 2016
Rok ukončení: 2020
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Weber
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Národní památkový ústav, České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební, Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde 
Odkaz na webové stránky projektu: proklik zde

Cíl projektu: Identifikovat, dokumentovat a prezentovat poznatky o hodnotách historické kulturní krajiny (HKK) s památkovým potenciálem; rozvinout stávající systém ochrany HKK vycházející z institutu památkových zón na základě podchycení typologických východisek napomáhajících k rozpoznání potenciálu ochrany na doposud nechráněných částech historické kulturní krajiny; posílit povědomí a ochranu hodnot HKK, jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv.