Panel nástrojů pro slabozraké

Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísně olšové (Phytophthora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev

KÓD PROJEKTU: SS05010191

Základní data projektu

Rok zahájení: 2022
Rok ukončení: 2024
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí, Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu:

1) Identifikovat změny ve složení a struktuře společenstev olšin invadovaných Phytophthora alni a zobecnit potenciální rizika pro biotopy soustavy NATURA 2000
2) Stanovit invazní potenciál a virulenci jednotlivých kmenů patogenu s cílem diagnostikovat perspektivu konkrétních porostů.
3) Na základě charakteristik a poškození biotopů vypracovat statistický model popisující invazibilitu a citlivost biotopů olšin evidovaných v rámci mapování biotopů NATURA 2000 a klasifikovat je. Model bude využit v databázových systémech soustavy AOPK ČR.
4) Vizualizace statistického modelu a tvorba mapového výstupu popisující invazibilitu a citlivost lokalit biotopů NATURA 2000.
5) Vybrat síť trvalých ploch pro dlouhodobý monitoring vývoje invadovaných společenstev olšin.