Panel nástrojů pro slabozraké

Invazní nepůvodní mikroorganizmy jako riziko pro lesní ekosystémy ČR. Identifikace, analýza impaktu a návrh mitigačních a adaptačních opatření se zaměřením na zvláště chráněná území

KÓD PROJEKTU: TH03030306

Základní data projektu

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2021
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Eva Chumanová, Ph.D., RNDr.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Invaze patogenů dřevin představují významnou a opomíjenou výzvu v ochraně přírody ČR. Jejich působením dochází k ohrožení porostů a populací hostitelů i k významným změnám struktury a složení invadovaných ekosystémů. Projekt si klade 3 hlavní cíle: 1) identifikovat klíčové druhy invazních nepůvodních patogenů dřevin s největším předpokládaným impaktem na přírodní prostředí ČR, 2) vytvořit mapový atlas jejich potenciální distribuce a impaktu na lesní ekosystémy včetně souhrnné mapy celkové míry zátěže krajiny invazemi těchto organismů a vizualizace možných dopadů na síť ZCHÚ a biotopy sítě NATURA 2000 a 3) vypracovat metodiku obsahující detekci těchto organizmů a návrh vhodných mitigačních a adaptačních opatření. Prvního cíle by mělo být dosaženo v 8/2018, zbylých dvou cílů pak v 12/2021.