Panel nástrojů pro slabozraké

Komplexní hodnocení potenciálů rozvoje bioenergetiky ve vazbě na funkce krajiny

KÓD PROJEKTU: TK01010017

Základní data projektu

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2021
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing.Vávrová Kamila, Bc., Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Typologie krajiny dle relevantních faktorů prostředí ovlivňujících možnosti pěstování energ. plodin (prostorová syntéza charakteristik klimatu, reliéfu, půdních vlastností). Hodnocení potenciálu pěstování biomasy s ohledem na posílení mimoprodukčních funkcí krajiny (konektivita krajiny – propojení vhodných lokalit, zvýšení heterogenity zejm. zemědělských pozemků, protierozní opatření atd.) a konkurenceschopnost biomasy pro energetické účely. Hodnocení očekávaného rozvoje bioenergetiky na biodiverzitu. Dynamický model pro simulaci scénářů rozvoje bioenergetiky (potenciál biomasy ve vazbě na mimoprodukční funkce, na rozvoj agrotechnologií apod.). Vliv rozvoje agrotechnologií a mimoprodukčních funkcí krajiny na ekonomiku pěstování energetických plodin.