Panel nástrojů pro slabozraké

Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

KÓD PROJEKTU: EHP-CZ02-OV-1-028-2015

Základní data projektu

Rok zahájení: 2015
Rok ukončení: 2016
Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Poskytovatel: EHP fondy
Program:
Hlavní příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde