Panel nástrojů pro slabozraké

Kontaminace sadebního materiálu dřevin nepůvodními invazními patogeny r. Phytophthora jako významné riziko pro lesní ekosystémy ČR a jeho eliminace

KÓD PROJEKTU: TH02030722

Základní data projektu

Rok zahájení: 2017
Rok ukončení: 2020
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Karel Černý, Ph.D
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Leskoškolky s.r.o.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je popsat reálné riziko hrozící ze strany výskytu invazních patogenů z r. Phytophthora na sadebním materiálu v lesních školkách, určit jejich diverzitu a rozšíření, identifikovat zdroje infekce ve školkařských provozech, ověřit vliv technologií pěstování materiálu na rozsah infekce a ověřit účinnost biologických a chemických přípravků a dalších metod ochrany. Cílem projektu je vypracovat dosud chybějící metodiku integrované ochrany školkařského materiálu lesních dřevin vůči zmíněným patogenům, eliminovat jejich výskyt ve školkařských provozech a zajistit tak produkci kvalitního a nezávadného školkařského materiálu a v důsledku tak omezit rizika zavlékání těchto patogenů do lesních porostů a ekosystémů v ČR s novými dosadbami dřevin.