Panel nástrojů pro slabozraké

Krásný Dvůr v kontextu evropských krajinářských parků

KÓD PROJEKTU: GA18-07366S

Základní data projektu

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2021
Odpovědný řešitel VÚKOZ: RNDr. PHDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Univerzita Karlova / Filozofická fakulta
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Krajinářský park se stal významným společenským, kulturním i uměleckým fenoménem druhé poloviny 18. století souvisícím s rozvojem osvícenství a nástupem modernity. Zámecký park v Krásném Dvoře představuje téměř intaktně dochovaný příklad raného krajinářského parku, jehož vznik byl inspirován zkušenostmi J. R. Černína z kavalírské cesty po Evropě. Zároveň – jako raná fundace – ovlivnil následující českou krajinářskou tvorbu. Projekt je založen na komparativním a interdisciplinárním přístupu: spojuje historický, uměleckohistorický a zahradně architektonický přístup ke studiu fenoménu raných krajinářských parků, s cílem postihnout uměleckohistorické a zahradně architektonické vazby na zahraniční objekty navštívené J. R. Černínem či známé z dobových tisků a ikonografie. Studovány budou uměleckohistorické a zahradně architektonické souvislosti parku v Krásném Dvoře s jinými ranými krajinářskými parky v českých zemích a ve střední a západní Evropě.