Panel nástrojů pro slabozraké

Metody záchrany unikátního českého genofondu jeřábů (rod Sorbus)

KÓD PROJEKTU: TH03030037

Základní data projektu

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2021
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Jana Šedivá, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je vypracovat soubor postupů pro ochranu vybraných endemických jeřábů na jejich unikátních přirozených stanovištích v ČR.
Předmětem projektu je:
1. Posouzení aktuálního stavu existujících lokalit (počet jedinců, stanovištní a vegetační podmínky, stupeň narušení a příčiny ohrožení).
2. Vyhodnocení vnitropopulační a mezipopulační genetické variability a odhad rodičovství pomocí molekulárních markerů.
3. Stanovení podmínek množení in vitro (složení média, podmínky kultivace a aklimatizace) a generativně (ošetření semen, složení substrátů a podmínek klíčení).
4. Rozšíření stávající sbírky jeřábů ve VÚKOZ (Dendrologická zahrada).
5. Vypracování zásad ochrany populací vybraných endemických jeřábů.