Panel nástrojů pro slabozraké

Mystérium biogenního půdního krípu: biogeomorfologická úloha stromů v temperátních a tropických lesích a ekologické souvislosti

KÓD PROJEKTU: GA19-09427S

Základní data projektu

Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Stromy potenciálně ovlivňují půdní kríp. Projekt je zaměřen na objasnění biogeomorfologického impaktu radiálního růstu a smrti stromů a na jeho ekologické a půdně genetické dopady. Hypoteticky předpokládáme významnou úlohu stromů ve svahové dynamice závislou na struktuře lesa, sklonu svahu a disturbančním režimu. Budeme kvantifikovat současný objem půdy mechanicky přetvářený stromy a tato data budou statisticky modelována v čase na existujících až 40ti letých pozorováních dynamiky lesa na úrovni stromů (v databázi je 1,000,000 stromů). Dopady stromů na půdu budou porovnány s výsledky 10ti letého opakovaného laserového skenování (recentní změny povrchu) a s radiometrickým datováním půd (svahové procesy v řádu deseti až deseti tisíc let). Analýzou letokruhů posoudíme reakci stromů na pohyby půdy. Úroveň jednotlivých stromů bude propojena s dynamikou lesa na regionální škále a nakonec budou propojena data z 19 ploch temperátních a tropických lesů.