Panel nástrojů pro slabozraké

Nástroje pro analýzu tržního uplatnění a konkurenceschopnosti biomasy pro lokální potřeby energie v obcích

KÓD PROJEKTU: TD03000039

Základní data projektu

Rok zahájení: 2016
Rok ukončení: 2017
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing.Vávrová Kamila, Bc., Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická, EkoWATT CZ s.r.o.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření nového postupu pro prosazení a zajištění decentralizované výroby tepla z tuhých biopaliv pro vytápění objektů v menších obcích jako náhrady nekvalitního hnědého uhlí. Připravení postupů pro cílený rozvoj decentralizovaného zásobování teplem. Dosažení cíle zahrnuje:

1. Vytvoření modelu konkurenceschopnosti biomasy pro decentralizované vytápění objektů v obcích pěstovanou a zbytkovou biomasou ze zemědělské půdy a z lesa

2. SW podpora pro posuzování konkurenceschopnosti biomasy s uvažováním časového vývoje potřeb paliv pro vytápění (dle tempa výstavby a renovace) objektů

3. Komplexní databáze vstupních dat o zdrojích biomasy a pevných biopaliv z ní vyráběných

4. Návrh optimalizovaných produkčních a logistických řetězců pro produkci a užití tuhých biopaliv