Panel nástrojů pro slabozraké

Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů

KÓD PROJEKTU: TD020259

Základní data projektu

Rok zahájení: 2014
Rok ukončení: 2015
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Marek Havlíček, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
Hlavní příjemce: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Základním cílem projektu je vytvořit metodiku optimalizace rozhodovacích procesů pro regeneraci brownfields jako všestranného nástroje pro orgány státní správy a místní samosprávy, organizace zabývající se regionálním rozvojem a územním plánováním, majitele areálů brownfields, developery a potenciální nájemce či uživatele objektů a areálů.
Dílčím cílem projektu bude vytvoření nových metod pro verifikaci, objektivizaci a aktualizaci údajů v existujících databázích brownfields za pomoci využití geoinformačních technologií a moderních zdrojů (např. leteckých snímků).