Panel nástrojů pro slabozraké

Obnova a výstavba rybníků v lesních porostech jako součást udržitelného hospodaření s vodními zdroji v ČR

KÓD PROJEKTU: QJ1620395

Základní data projektu

Rok zahájení: 2016
Rok ukončení: 2018
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Marek Havlíček, Ph.D
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Program: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (KUS)
Hlavní příjemce: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Projektoví partneři: Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Rovina, a. s.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je především posuzování zaniklých rybníků z hlediska potenciálu obnovy a identifikace lokalit pro výstavbu nových malých vodních nádrží v lesních porostech a jejich blízkosti. Dalším cílem je vytvoření metodického postupu pro obnovu a budování vodních nádrží v lesních porostech a softwarového nástroje pro vodohospodářské posuzování profilů obnovovaných či budovaných nádrží. Cíle jsou vytyčeny za účelem zlepšení hospodaření s vodou v krajině, snížení nákladů na budování vodních nádrží v lesních porostech a zvýšení dostupnosti vody pro hašení lesních požárů.