Panel nástrojů pro slabozraké

Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

KÓD PROJEKTU: DF12P01OVV001

Základní data projektu

Rok zahájení: 2012
Rok ukončení: 2015
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Weber
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Národní památkový ústav, České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební, Mendelova univerzita v Brně / Zahradnická fakulta
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde 
Odkaz na webové stránky projektu: proklik zde

Cíl projektu: Cílem výzkumného projektu je prohloubení poznatků o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny, zaměřené na zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón. Projekt usiluje o zlepšení podmínekpro ochranu a uchování této části kulturního dědictví a nalezení mezioborového metodického konsensu v této oblasti. Je plně v souladu se závazky, které pro ČR vyplývají z Evropské úmluvy o krajině. Projekt svým obsahem napomůže odborně podložit plnění programového prohlášení vlády v oblasti kulturní krajiny. Výsledky projektu prezentované srozumitelnou formou budou využitelné pro edukaci široké veřejnosti v této oblasti. Analýza kompozičních principů i prohloubení poznatků o dalších hodnotách těchto území budou přímo využitelné pro regulaci činností v již vyhlášených 19 KPZ a jejich udržitelného rozvoje. Zvýšení povědomí a ochrana hodnot historické kulturní krajiny je důležitou součástí národního přístupu ke krajině, ale i příspěvkem k implementaci mezinárodních úmluv.