Panel nástrojů pro slabozraké

Ochrana a regenerace zeleně veřejných prostranství a vnitrobloků pražských památkových zón

KÓD PROJEKTU: DG16P02R045

Základní data projektu

Rok zahájení: 2016
Rok ukončení: 2020
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Sojková Eva
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři:
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Projekt si klade za cíl vymezit jednotlivé typy zeleně veřejných a poloveřejných prostranství (vnitrobloky) památkových zón a identifikovat jejich památkové hodnoty jako východiska pro následné stanovení principů ochrany a regenerace zeleně. Výzkum se zaměří na specifická území vzniklá v 19. století a plánovitě založené vilové čtvrti. Jako modelové území jsou navrženy památkové zóny velkého města, konkrétně hlavního města Prahy, které zahrnují různorodé památkově chráněné plochy. Ve vybraných, typologicky rozmanitých územích pražských památkových zón se identifikují jednotlivé prostory, které budou zkoumány z hlediska vývoje kompozice a funkce v rámci urbanistické struktury a vývoje každé památkové zóny. Výzkum se současně zaměří na vývoj dendrologické skladby jednotlivých typů veřejných prostranství, především náměstí, parků, uličních alejí a stromořadí, a to od doby založení (zejména pak 19. století) až do současnosti. U uličních stromořadí a vybraných objektů památek zahradního umění se vyhodnotí jejich dendrologický potenciál a stanoví režim péče. Dokumentace proměn kompozice zeleně veřejných prostranství a analýza vývoje území jednotlivých památkových zón bude zpracována v programu ArcGIS. Výsledky projektu poslouží pro stanovení principů památkové ochrany a obnovy konkrétních objektů, ale i obdobných památek z tohoto období, u kterých není dostatek archivních podkladů o jejich vývoji. Zpracovaná typologie ploch zeleně umožní využít výsledky v aktuálních strategiích tvorby veřejných prostranství v souladu s památkovou ochranou a při jejich začleňování do systému zeleně. Přínosem bude rovněž vypracovaná dokumentace těchto památek zahradní architektury a jejich veřejná prezentace.