Panel nástrojů pro slabozraké

Ochrana půdy formou optimalizace prostorových a funkčních parametrů prvků krajinné struktury v pozemkových úpravách

KÓD PROJEKTU: QJ1630422

Základní data projektu

Rok zahájení: 2016
Rok ukončení: 2018
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Marek Havlíček, Ph.D
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Program: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (KUS)
Hlavní příjemce: Vysoké učení technické v Brně / Fakulta stavební
Projektoví partneři: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zemědělská fakulta, Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.,
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je navrhnout a ověřit nástroje pro optimalizaci ochrany půdy prostřednictvím prostorového a funkčního vymezení prvků krajinných struktur na základě vyhodnocení jejich ochranné, ekologické, ekosystémové a adaptační funkce. Cílem je poskytnout metodickou podporu zpracovatelům návrhů ochranných a adaptačních opatření zejména v rámci procesu pozemkových úprav a aplikovat výsledky výzkumu formou podkladů pro legislativu a možnost zavádění nových dotačních titulů. Cílem je též poskytnout zemědělské praxi metodiku pro agroenvironmentální management zaměřený na následnou péči a údržbu krajinotvorných prvků.