Panel nástrojů pro slabozraké

Porozumění struktuře a dynamice temperátních lesů severní hemisféry – Úvod do třetího rozměru

KÓD PROJEKTU: LTAUSA18200

Základní data projektu

Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Kamil Král, Ph.D
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program: INTER-EXCELLENCE
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Smithsonian Environmental Research Center, Wind River Forest Dynamics Plot, Kellner Lab, Brown University
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu:

1) Odvodit skutečné mezi-stromové prostorové vztahy ve 3D prostoru a verifikovat mezi-stromové prostorové vztahy dosud odvozované ze zjednodušených bodových reprezentací v rovině; to vše na gradientu stanovišť v ČR a na významné lokalitě temperátního ‚old-growth‘ lesa západního pobřeží USA.
2) Poprvé podrobně popsat vyplnění růstového prostoru přirozených lesů korunami stromů na gradientu stanovišť v ČR i na významné lokalitě temperátních lesů západu USA; popsat vertikální hierarchii druhů v korunovém prostoru, druhy a frekvence mezidruhových i vnitrodruhových korunových interakcí a plasticitu korun hlavních druhů dřevin.
3) V rámci programu 3D Forest vyvinout a zkalibrovat prostorově a časově explicitní model potenciálního oslunění korun jednotlivých stromů na základě fyzikálního modelování, jeho funkčnost ověřit na geograficky vzdálených lokalitách lesů mírného pásma severní hemisféry.
4) Odvodit druhově specifickou růstovou odezvu stromů (jak radiální přírůst, tak morfologii a růst koruny) na různý charakter a intenzitu potenciálního oslunění korun pro hlavní stromové druhy; možnost generalizace odvozených růstových vztahů ověřit na geograficky vzdálených lokalitách lesů mírného pásma severní hemisféry.
5) Vytvořit softwarovou platformu pro automatizované komplexní měření jednotlivých stromů zpracováním dat ALS ultra-vysokého rozlišení; otestovat nové metody pro přesné velkoplošné odhady nadzemní biomasy a popis 3D struktury lesních porostů.