Panel nástrojů pro slabozraké

Praktické přístupy k územní ochraně historické kulturní krajiny

KÓD PROJEKTU: DG20P02OVV019

Základní data projektu

Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Weber
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity (NAKI II)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde 
Odkaz na webové stránky projektu: proklik zde

Cíl projektu: Všeobecným cílem výzkumu je prohloubení povědomí a zabezpečení ochrany hodnot historické kulturní krajiny (HiKK), jako důležité součásti národní identity, kulturního dědictví a implementace mezinárodních úmluv. Projekt navazuje na předchozí výzkum v oblasti HiKK a má dva hlavní cíle: 1) ověřit praktickou využitelnost typologie historické kulturní krajiny ČR na správních územích obcí s rozšířenou působností (identifikovat a dokumentovat hodnoty historické kulturní krajiny, definovat památkový zájem a možnosti památkové ochrany na vybraných krajinných celcích) a připravit navazující metodické nástroje k identifikaci a klasifikaci krajinných hodnot, využitelné v oblasti památkové péče a spolupracujících oborů; 2) prakticky ověřit a prezentovat inovativní přístupy, směřující k participativním způsobům interpretace problematiky památkových hodnot a péče o HiKK.

Podrobnosti o projektu