Panel nástrojů pro slabozraké

Predikční model šíření bobra evropského a souvisejícího poškození břehových porostů. Návrh preventivních opatření

KÓD PROJEKTU: TH03030069

Základní data projektu

Rok zahájení: 2018
Rok ukončení: 2021
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Mgr. Vladimír Zýka
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři: Povodí Vltavy, s.p.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Břehové porosty vodních toků jsou přirozeným biotopem bobra evropského, avšak plní celou řadu dalších významných funkcí, od technických až po environmentální, krajinářské, estetické a rekreační. Bobr v těchto porostech vyvolává změny, které se odrážejí ve zhoršení plnění některých jejich funkcí. Hlavním cílem projektu je vytvořit predikční model šíření bobra evropského a poškození břehových porostů a vytvoření souboru opatření omezujících jeho negativní dopady. Projekt si klade za cíl (1) vytvořit model šíření bobra evropského v povodí Berounky, (2) vyjádřit škody a určit úživnost (a tedy rizikovost) jednotlivých typů břehových porostů a úseků toků a (3) vytvořit soubor vhodných preventivních opatření eliminujících negativní vliv činnosti bobra a odhadnout náklady na vhodná opatření.