Panel nástrojů pro slabozraké

Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci

KÓD PROJEKTU: TL02000048

Základní data projektu

Rok zahájení: 2019
Rok ukončení: 2022
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.
Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
Hlavní příjemce: Univerzita Karlova / Fakulta humanitních studií
Projektoví partneři: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Hlavní cíl: zvýšit zapojení běžných občanů, hospodářů krajiny a veřejné správy do vytváření opatření ochrany před suchem a motivovat je k udržitelnému nakládání s vodou. Dílčí cíle: (1) identifikovat dominantní narativy sucha v expertních, politických, mediálních a lokálních diskursech, (2) identifikovat způsoby posilování občanské participace, dialogu mezi laiky a experty v otázce opatření, reagujících na epizody sucha, včetně monitoringu sucha laiky (citizen science) i posilování připravenosti obyvatel na výskyt sucha a (3) vytvořit multimediální aplikaci, vizualizující proměnu krajiny ve vztahu k nedostatku vody, včetně map i predikcí, modelující přírodní i společenské dopady dlouhodobého sucha a zhodnotit její využitelnost ve výchově, tvorbě politik i komunikaci s širší veřejností.