Panel nástrojů pro slabozraké

Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO

KÓD PROJEKTU: QJ1510345

Základní data projektu

Rok zahájení: 2015
Rok ukončení: 2018
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Martin Dubský, Ph.D.
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR
Program: Komplexní udržitelné systémy v zemědělství (KUS)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Cílem projektu je získat znalosti o optimalizaci složení surovinové skladby zakládek kompostu s významným podílem vedlejších produktů (popela a digestátu) a BRO. Na základě těchto znalostí navrhnout a ověřit nejvhodnější technologické postupy kompostování uvedených surovin, při kterých budou vyráběny komposty požadovaných jakostních znaků a definovaných obsahů živin. Následným cílem je navrhnout a ověřit efektivní způsob technologické aplikace těchto inovativních organických hnojiv na zemědělskou půdu podle agrochemických vlastností. Ekonomickým cílem projektu je vyhodnotit náklady vynaložené na výrobu a aplikaci kompostu a porovnat je se získanými výnosy jednotlivých plodin. Vyhodnotit ekonomický přínos aplikace kompostu na obilovinách, pícninách a energetických rostlinách. Dále posoudit výnos ze zpracování BRO a použití kompostu oproti minerálním hnojivům. Na závěr projektu je naplánováno vytvořit model trvale udržitelného procesu energetického využití biomasy ve spojení s technologií kompostování s uzavřeným koloběhem navracení organické hmoty a minerálních prvků do půdy na ekologické farmě.