Panel nástrojů pro slabozraké

Průzkum a zmapování půdních charakteristik, znečištění prostředí a výskytu patogenů dřevin v areálu Veltruského zámku (NKP) jako podklady pro efektivní obnovu vegetačních ploch a jejich funkcí v historické kulturní krajině

KÓD PROJEKTU: DF13P01OVV009

Základní data projektu

Rok zahájení: 2013
Rok ukončení: 2017
Odpovědný řešitel VÚKOZ: doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)
Hlavní příjemce: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Projektoví partneři:
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: V areálu zámku Veltrusy (NKP) zjistit aktuální distribuci a kvalitu půdních pokryvů erodovaných nebo překrytých náplavy a sedimenty vlivem katastrofální povodně v roce 2002. Změřit obsahy základních živin a mikroelementů v půdách a míru jejich znečištění těžkými kovy, rizikovými prvky a vytrvalými organickými sloučeninami limitujícími způsob využití vegetačních ploch. Vytvořit mapy v podrobném měřítku zobrazující zjištěnou distribuci půdních pokryvů, jejich charakteristiky, obsahy živin a úroveň znečištění a zpracovat k nim stručné komentáře pro uživatele. Chemickými analýzami vhodných bioindikátorů určit míru atmosférické depozice znečišťujících látek z blízkých průmyslových emisních zdrojů. Na základě chemických analýz listů dominantních dřevin zjistit stav výživy a míru akumulace toxických a rizikových látek a sloučenin. Vytvořit mapy podrobného měřítka zobrazující distribuci atmosférických spadů na území Veltruského parku, stav výživy dřevin a míru akumulace znečišťujících látek a zpracovat k nim stručné komentáře pro uživatele. Provést podrobný průzkum stávajících porostů a výsadeb dřevin, zhodnotit jejich zdravotní stav ve vztahu k podmínkám prostředí a výskytu patogenních hub a navrhnout vhodná opatření k jeho zlepšení. Sestavit syntetické mapy zobrazující stanovištní poměry, míru znečištění prostředí, zdravotní stav dřevin, možnosti a limity ploch pro obnovu parkových ploch a ekologického zemědělství a sadovnictví a zpracovat k nim stručné komentáře pro uživatele. Vytvořit certifikovanou metodiku zásad využívání výsledků půdně-environmentálních průzkumů historických parků jako podklad pro obnovu původní estetické, rekreační a zemědělské funkce území („okrasný statek“) a metodiku poskytující návody péče o dřeviny v areálu NKP Veltrusy se zřetelem na vliv faktorů prostředí a výskyt patogenů. Informovat odbornou veřejnost o projektu a jeho výsledcích publikováním článků v recenzovaných, popřípadě v impaktovém časopise a referováním na setkáních odborníků.