Panel nástrojů pro slabozraké

Rekonstrukce režimu přirozených disturbancí v horských smrkových pralesích

KÓD PROJEKTU: GAP504/10/1644

Základní data projektu

Rok zahájení: 2010
Rok ukončení: 2014
Odpovědný řešitel VÚKOZ: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Program: Standardní projekty
Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta lesnická a dřevařská
Projektoví partneři: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Odkaz na isvavai.cz: proklik zde

Cíl projektu: Přirozené disturbance a jejich role v dynamice horských smrkových lesů Evropy nebyla dosud studována na dostatečné prostorové úrovni. Většina studií se v minulosti zaměřovala na plochy menší rozlohy, často subjektivně lokalizované, kde je velmi obtížné studovat efekt disturbancí na dynamiku lesa. Znalost významu disturbancí pro dynamiku lesa je přitom nezbytná pro rozhodování o managementu nejen chráněných území. Cílem projektu je popsat rozsah, frekvenci výskytu a prostorové uspořádání disturbancí. Jako metodický nástroj bude použita analýza radiálního růstu stromů, která je v současnosti používána jako standardní postup při výzkumu historie disturbancí. Výzkum bude probíhat v několika vybraných nejrozsáhlejších horských smrkových pralesích v Evropě (Rumunsko, Ukrajina a Polsko). Předností navrhovaného projektu je rozloha výzkumné plochy (1 km2), která umožní relativně přesnou kvantifikaci režimu disturbancí.